Loading...

Regulamente campanii, promoţii

Autentificat notarial sub nr. 4513 / 04.08.2022

 

SECTIUNEA 1.          ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei loterii publicitare este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comerciala de drept roman, cu sediul in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/17509/2003, avand Cod de inregistrare Fiscala RO 16011375, inregistrat in registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numarul de notificare 1004. Participantii care doresc sa participe la loteria publicitara sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al loteriei publicitare, potrivit celor mentionate mai jos. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii loteriei publicitare. Eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-200-lei-2022 cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarii respective.

 

SECTIUNEA 2.          ARIA DE DESFASURARE A LOTERIEI PUBLICITARE

Loteria publicitara este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Prin aceasta loterie publicitara, Organizatorul promoveaza produsele si suplimentele alimentare, denumite in continuare articole, pe care le vinde in Romania si le prezinta in cataloagele sale.

 

SECTIUNEA 3.          DURATA LOTERIEI PUBLICITARE

Aceasta loterie publicitara incepe la data de 16.08.2022 si se va incheia la data de 31.08.2023. Vor fi luate in considerare in vederea desemnarii castigatorilor numai Cupoanele valide expediate la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, pana la data de 16.08.2023 – data postei, validate telefonic pana la data de 16.08.2023 la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75. Inainte de inceperea loteriei publicitare si dupa incetarea duratei loteriei publicitare, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la loteria publicitara.

 

SECTIUNEA 4.          DREPTUL DE PARTICIPARE

Loteria publicitara este deschisa tuturor persoanelor fizice care au domiciliul/resedinta in Romania si care au primit materialele de prezentare ale acestei loterii publicitare. Nu pot participa: angajatii societatii Direct Office S.R.L., ai agentiilor implicate in aceasta loterie publicitara, precum si rudele de gradul I (copii, parinti) si sotul/sotia celor de mai sus.

 

SECTIUNEA 5.          DESCRIEREA PREMIILOR

In cadrul acestei loterii publicitare se acorda:

1). premiul I - un cec bancar in valoare de 15.200 lei sau contravaloarea sa.

2). premiul II - mai multe cecuri de reducere, in valoare de cate 10 lei fiecare, ce pot fi folosite pentru a obtine o reducere cu ocazia unei noi comenzi adresata Organizatorului. Numarul acestor cecuri de reducere va fi egal cu numarul de Cupoane valide primite de la clienti. Astfel fiecare participant valid, chiar daca nu castiga premiul I (care este unic si se acorda prin tragere la sorti), este asigurat ca va primi un premiu II, reprezentand un cec de reducere in valoare de 10 lei fiecare. Organizatorul suporta impozitul pe veniturile din premii.

 

SECTIUNEA 6.          MECANISMUL DE DESFASURARE A LOTERIEI PUBLICITARE

In conditiile acestui Regulament, poate participa la loteria publicitara orice persoana care este interesata de loteria publicitara si indeplineste in acelasi timp cumulativ urmatoarele conditii:

(a) primeste prin posta de la Direct Office S.R.L. propunerea de a participa la loteria publicitara si materialele care descriu loteria publicitara, ce contin intre altele Cupon de Acceptare a Cecului si de Comanda (numit peste tot in acest Regulament Cuponul).  

(b) trimite prin posta Cuponul valid, pe care a lipit vinieta de validare, la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, cu respectarea conditiilor acestui Regulament, cel tarziu pana la data 16.08.2023 sau

(b1) isi valideaza telefonic Cuponul la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75 cel tarziu pana la data 16.08.2023.

Prin indeplinirea tuturor conditiilor enumerate mai sus un participant este considerat valid pentru participarea in cadrul acestei loterii publicitare.

 

Un Cupon valid in sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect si complet, semnat si datat expediat la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validat telefonic.

 

Un Participant valid in sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoana care a expediat Cuponul sau valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau l-a validat telefonic si a participat la loteria publicitara respectand conditiile regulamentare asa cum sunt descrise in mesajul publicitar.

 

SECTIUNEA 7.          TRAGEREA LA SORTI A PREMIULUI

Tragerea la sorti care va desemna castigatorul premiului I, va avea loc in data de 06.09.2023, in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agentiei de marketing direct, al unui reprezentant al Politiei si/sau al unui reprezentant al O.P.C., sub supravegherea unui notar public.

Lista de tragere la sorti va fi constituita din totalitatea participantilor valizi la loteria publicitara.

SECTIUNEA 8.          PROCEDURA DE INMANARE A PREMIILOR

Castigatorul premiului I, desemnat in cadrul tragerii la sorti va fi instiintat de premiul castigat de catre Organizatorul loteriei publicitare in scris in termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Premiul I al loteriei publicitare va fi inmanat castigatorului desemnat in maxim 30 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Castigatorul va fi invitat sa se prezinte, la o data stabilita de comun acord, la birourile Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti. El se va prezenta cu buletinul sau cartea de identitate (valabila), la sediul Organizatorului, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 16:00, in maxim 30 de zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Cu aceasta ocazie el va semna un proces verbal de predare - primire a premiului completat cu acordul expres si neechivoc, pentru prelucrarea seriei si numarului actului de identitate si a codului numeric personal, necesare doar in evidente contabile, conform legislatiei in vigoare.

In cazul in care castigatorul  premiului I al  loteriei publicitare nu isi revendica premiul castigat in decurs de 30 de zile lucratoare de la tragerea la sorti a loteriei publicitare, acesta isi va pierde dreptul asupra premiului si nu va putea fi despagubit in bani sau cu alte beneficii. Daca premiul nu este revendicat, el va fi repus in joc in cadrul loteriilor publicitare urmatoare cu premii echivalente.

In asteptarea tragerii la sorti pentru  premiul I, Organizatorul isi rezerva dreptul de a expedia participantilor premiul II, constand intr-un cec de reducere de 10 lei fiecare, impreuna cu comanda efectuata.

Participantii primesc impreuna cu comanda efectuata si cadourile aferente loteriei publicitare. Fotografiile cadourilor prezentate in mesajul publicitar au caracter noncontractual, organizatorul rezervandu-si dreptul sa ofere produse echivalente, functie de stocul existent.

Cecurile neexpediate in coletele cu comenzi, vor fi acordate participantilor valizi, dupa expirarea perioadei campaniei, prin scrisoare simpla. Aceste cecuri pot fi folosite cu ocazia unei noi comenzi adresata Organizatorului. Neutilizarea cecului de reducere duce la anularea castigului si neacordarea premiului.

 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la loteria publicitara, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. Aceasta loterie publicitara poate fi incheiata inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta loterie publicitara, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul

www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-200-lei-2022.

 

SECTIUNEA 10.        LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la loteria publicitara. Organizatorul nu este raspunzator in niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a loteriei publicitare. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nici nu va fi implicat in litigii legate de persoana careia ii apartine Cuponul.

 

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care numarul de telefon sau adresa postala completate in cupon nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorul sau pentru situatiile in care, din motive obiective Organizatorului, castigatorul nu a putut fi contactat. In acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept castigator. De asemenea, reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

 

Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile stabilite prin Regulamentul Oficial al loteriei publicitare. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Oficial al loteriei publicitare, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei loterii publicitare.

 

SECTIUNEA 11.        TAXE

 

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul loteriei publicitare este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 12.        ANGAJAMENTE SI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

Prin semnarea si expedierea Cuponului in cadrul acestei Campanii si lasarea nebifata a casutei de nonaccept din textul de informare persoane vizate cu privire la Legea 677/2001, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing fara alte obligatii din partea Organizatorului.

Organizatorul loteriei publicitare poate solicita participantului care castiga premiul loteriei publicitare, in baza unui acord scris prin care isi exprima consimtamantul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de resedinta sau fotografia sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, fara nicio pretentie materiala. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau inmanarea premiului de semnarea acestei declaratii.

 

SECTIUNEA 13.        PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care Dvs. le completati pe Cuponul expediat catre noi, sau pe care le comunicati telefonic la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, vor fi prelucrate de catre noi, operatorul: Direct Office S.R.L., cu sediul social in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, CUI RO 16011375, J J40/17509/2003, tel. 021/203.61.32, e-mail [email protected], adresa de corespondenta OP 83, CP 75 Bucuresti, pentru scop de marketing (trimiterea de oferte si promotii) si statistica (statistici si oferte bazate pe preferintele Dvs.). Veti putea astfel primi oferte care prezinta mai mult interes pentru Dvs. Aveti dreptul de a va dezabona oricand. Aveti dreptul de a va opune statisticilor.

 

Daca va veti opune prelucrarii datelor Dvs. personale in scop de marketing inclusiv profilare, datele Dvs. personale nu vor mai fi prelucrate in acest scop si nu veti mai primi oferte de produse si invitatii de participare la promotii, etc.

 

Prelucrarea datelor Dvs. se realizeaza cu respectarea Regulamentului European UE 2016/679 pe baza acordului Dvs. daca nu sunteti client sau in interes legitim daca sunteti client si ne-ati oferit adrese de e-mail sau telefon pentru oferte.

 

In mod distinct datele vor fi prelucrate pentru expedierea premiilor campaniilor/loteriilor publicitare pe care le organizam.

 

Aveti in orice moment dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dvs. personale in scop de marketing si/sau profilare Conform Regulamentului UE 2016/679 aveti si drept de acces, rectificare, stergere, de a va opune sau a restrictiona prelucrarea si de a depune plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de Dvs., structurat, intr-un format care poate fi citit automat inclusiv posibilitatea ca datele sa fie transferate de noi direct unui alt operator, la cererea Dvs. (portabilitatea datelor).

 

Datele Dvs. vor fi prelucrate atat timp cat este necesar pentru scopurile pentru care se realizeaza prelucrarea, dar in orice caz nu mai mult de 5 ani de la data la care Dvs. ati participat la ultima campanie/loterie publicitara sau ati realizat ultima achizitie de produse de la noi. Daca va dezabonati datele nu vor mai fi prelucrate pentru trimiterea ofertelor. Daca solicitati stergerea completa a datelor, renuntand la premii, atunci datele Dvs. vor fi sterse.

 

Evident daca plasati comenzi, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate si pentru livrarea produselor si indeplinirea altor obligatii care ar putea rezulta din contractul dintre noi si Dvs. care se incheie urmare a comenzii Dvs. acceptate de noi. Daca plasati comenzi, putem prelucra datele dvs. si pentru eventuala solutionare a reclamatiilor, precum si indeplinirea altor obligatii legale cum ar fi pastrarea facturilor, transmiterea de oferte de marketing referitoare la produsele noastre.

 

Informatii detaliate despre politica de prelucrare a datelor personale gasiti pe www.dataprotection.ro

 

Va puteti exercita oricare dintre drepturile mentionate mai sus gratuit prin cerere scrisa la C.P. 75, O.P. 83, Bucuresti, prin apelare telefonica la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal) sau prin e-mail la adresa www.direct-office.ro.

Urmare a unei cereri de exercitare a drepturilor de mai sus noi putem sa va contactam pentru verificarea identitatii.

 

Noi vom asigura cu strictete protectia, securitatea si confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom dezvalui aceste date strict in masura necesarului prestatorilor nostri de servicii catre care transferam datele pentru printari, oferte, livrari, expedieri cataloage etc., precum si partenerilor nostri comerciali in masura in care dvs. sunteti de acord cu primirea de oferte comerciale de la acesti parteneri.

 

Prin semnarea si expedierea Cuponului la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau prin validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75 in cadrul acestei Campanii acceptati acest regulament si politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor de mai sus.

 

Organizatorul loteriei publicitare poate solicita participantului care castiga premiul loteriei publicitare, in baza unui acord scris prin care isi exprima consimtamantul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de resedinta sau fotografia sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, fara nicio pretentie materiala. Organizatorul nu conditioneaza participarea la loteria publicitara sau inmanarea premiului de semnarea acestei declaratii de acord a castigatorului/castigatorilor.

Puteti consulta Politica de prelucrare a datelor Personale pe siteul nostru www.direct-office.ro.

Ne puteti contacta pentru orice clarificare sau cu intrebari despre datele Dvs. la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal).

 

SECTIUNEA 14.        ANUNTAREA CASTIGATORULUI PREMIULUI

Numele castigatorului premiului I desemnat prin tragere la sorti, judetul de resedinta si premiul castigat vor fi publicate pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-200-lei-2022 incepand cu data de 06.09.2023, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

 

SECTIUNEA 15.        REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE

Regulamentul Oficial al loteriei publicitare „Jocul de 15.200 lei” va fi publicat pe site-ul

www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-200-lei-2022 incepand cu data de 16.08.2022 si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care suna la 021/203.61.32 sau care expediaza pe adresa Organizatorului la: O.P. 83, C.P. 75 Bucuresti o solicitare scrisa in care se va mentiona adresa completa la care se doreste trimiterea Regulamentului.

 

SECTIUNEA 16.        ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

Participarea la aceasta loterie publicitara implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Documentele ce insotesc aceasta oferta de premiere au scopuri pur publicitare. Participantii la aceasta loterie publicitara vor citi cu atentie si in intregime oferta cu privire la loteria publicitara „Jocul de 15.200 lei”, intrucat prin participarea la loteria publicitara, materializata in expedierea Cuponului valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75 se considera ca au citit, inteles si acceptat pe deplin  aceasta oferta asa cum a fost ea formulata de S.C. Direct Office S.R.L.

Participantilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara costurilor de expediere a Cupoanelor prin posta, de solicitare a Regulamentului loteriei publicitare sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 si 021.208.70.75  (numar cu taxare normala) pentru informatii cu privire la loteria publicitara sau pentru validarea Cuponului.

 

Nu se dau informatii la birourile Organizatorului, ci doar telefonic sau in scris.

Autentificat notarial sub nr. 4493 / 02.08.2021

SECTIUNEA 1.          ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei campanii promotionale este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comerciala de drept roman, cu sediul in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/17509/2003, avand Cod de inregistrare Fiscala RO 16011375, inregistrat in registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numarul de notificare 1004 (denumit in cele ce urmeaza „Organizatorul”). Participantii care doresc sa participe la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al campaniei promotionale, potrivit celor mentionate mai jos. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei. Eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta publicului cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarii respective, pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-maximal-unic-de-11-300-lei-2021.

SECTIUNEA 2.          ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Prin aceasta campanie promotionala, Organizatorul promoveaza produsele si suplimentele alimentare, denumite in continuare articole, pe care le vinde in Romania si le prezinta in cataloagele sale.

SECTIUNEA 3.                      DURATA CAMPANIE

Societatea Direct Office S.R.L. lanseaza o oferta de premiere in cadrul unei campanii promotionale fara loterie publicitara, in vederea promovarii produselor si suplimentelor alimentare ce figureaza in cataloagele sale in perioada 16.08.2021 - 31.08.2022. Vor fi luate in considerare in vederea desemnarii castigatorilor numai Cupoanele valide expediate la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, pana la data de 16.08.2022 – data postei, validate telefonic pana la data de 16.08.2022 la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75.

 

 

SECTIUNEA 4.          DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la campanie in conditiile acestui Regulament al Ofertei de premiere orice persoana care este interesata de campanie si indeplineste in acelasi timp cumulativ urmatoarele conditii:

(a)  primeste prin posta de la Direct Office SRL materialele promotionale care contin propunerea de a participa, Cuponul de Comanda, Cerere a Premiului si Acord de Plata (numit in continuare Cuponul) si Certificatul de Garantie pentru Premiul in bani;

(b) trimite prin posta in perioada campaniei, la O.P. 83, C.P. 75, Bucuresti pana la data 16.08.2022, Cuponul sau valid semnat si datat;

(b1) isi valideaza telefonic Cuponul la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75 cel tarziu pana la data 16.08.2022.

Fiecare participant primeste un numar unic de identificare, care apare pe Cupon. Astfel, chiar daca se trimit mai multe Cupoane, participantul primeste un singur premiu, acelasi chiar daca trimite unul sau mai multe Cupoane.

Un Cupon valid in sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect si complet, semnat si datat expediat la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validat telefonic in perioada campaniei.

 

Un Participant valid in sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoana care a expediat Cuponul sau valid la OP 83, CP 75 Bucuresti sau l-a validat telefonic si a participat la campanie respectand conditiile regulamentare asa cum sunt descrise in mesajul publicitar. Nu pot participa angajatii societatii Direct Office S.R.L., ai agentiilor implicate in aceasta campanie, precum si rudele de gradul I (copii, parinti) si sotul/sotia celor de mai sus.

 

SECTIUNEA 5.                      DESCRIEREA PREMIULUI.  MECANISMUL SI DESCRIEREA  CAMPANIEI  PROMOTIONALE. ACORDAREA PREMIILOR

In cadrul acestei campanii promotionale se acorda o suma globala, totala, cumulata de maxim 11.300 lei (113 milioane lei vechi), denumita Marele Premiu Maximal Unic, ce va fi oferita participantilor fara tragere la sorti. Acesta se imparte in mod egal fara tragere la sorti intre toate persoanele care vor expedia in perioada campaniei cel putin un Cupon valid. Astfel: daca Direct Office S.R.L. primeste un singur Cupon valid, persoana care l-a expediat primeste Marele Premiu Maximal Unic de 11.300 lei. Daca sunt mai multi expeditori, Marele Premiu Maximal Unic de 11.300 lei va fi impartit, fara tragere la sorti, in sume egale intre toti expeditorii care au returnat Cuponul valid in conditiile Regulamentului acestei oferte de premiere. Prin urmare, suma atribuita fiecarui expeditor va fi calculata in functie de numarul de expeditori, dar nu va fi mai mica de 10 lei - premiu minimal garantat. In cazul atingerii sumei minime (premiul minimal garantat), participantul va primi un bon de reducere in valoare de 10 lei, ce va putea fi folosit la achizitionarea oricarui produs al Organizatorului. Optiunea pentru reducere poate fi exprimata cu ocazia oricarei comenzi in termen de 1 an de la sfarsitul campaniei. Acordarea premiilor se face dupa expirarea perioadei campaniei, intr-o perioada de maxim 12 luni, sau chiar mai scurta in functie de numarul de participanti. Daca acelasi expeditor trimite mai multe Cupoane se ia in considerare ca fiind un singur expeditor, indiferent de numarul de Cupoane trimise si va primi un singur premiu. Organizatorul va suporta impozitul pe venitul din premii.

 

SECTIUNEA 6.          FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 7.          LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la campanie. Organizatorul nu este raspunzator in niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a campaniei. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nici nu va fi implicat in litigii legate de persoana careia ii apartine Cuponul. Organizatorul campaniei si companiile implicate in organizarea ei nu vor fi parte in litigiile referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra cupoanelor participante la prezenta campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra cupoanelor participante la prezenta campanie nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul campaniei va acorda premiul persoanei validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in campanie, cauzate de posta, ale persoanei care doreste sa se inscrie in campanie. Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile stabilite prin Regulamentul Oficial al campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Oficial al campaniei, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care numarul de telefon sau adresa de email expediate de participant nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorul sau pentru situatiile in care, din motive obiective Organizatorului, castigatorul nu a putut fi contactat. In acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept castigator. De asemenea, reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

SECTIUNEA 8.          TAXE

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 9.          ANGAJAMENTE SI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

 

La aceasta campanie de promovare pot participa doar persoanele interesate de produsele societatii noastre si/sau ale partenerilor nostri, care doresc sa primeasca oferte din partea noastra si/sau a partenerilor nostri, precum si invitatii de participare la alte actiuni de promovare.

SECTIUNEA 10.        PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care Dvs. le completati pe talonul pe care il expediati catre noi, sau pe care le comunicati telefonic  la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, vor fi prelucrate de catre noi, operatorul: Direct Office S.R.L., cu sediul social in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, CUI RO 16011375, J J40/17509/2003, tel. 021/203.61.32, e-mail [email protected], adresa de corespondenta OP 83, CP 75 Bucuresti, pentru scop de marketing (trimiterea de oferte si promotii) si statistica (statistici si oferte bazate pe preferintele Dvs.). Veti putea astfel primi oferte care prezinta mai mult interes pentru Dvs. Aveti dreptul de a va dezabona oricand. Aveti dreptul de a va opune statisticilor.

 

Daca va veti opune prelucrarii datelor Dvs. personale in scop de marketing inclusiv profilare, datele Dvs. personale nu vor mai fi prelucrate in acest scop si nu veti mai primi oferte de produse si invitatii de participare la promotii, etc.

 

Prelucrarea datelor Dvs. se realizeaza cu respectarea Regulamentului European UE 2016/679 pe baza acordului Dvs. daca nu sunteti client sau in interes legitim daca sunteti client si ne-ati oferit adrese de e-mail sau telefon pentru oferte.

 

In mod distinct datele vor fi prelucrate pentru expedierea premiilor campaniilor publicitare pe care le organizam.

 

Aveti in orice moment dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dvs. personale in scop de marketing si/sau profilare Conform Regulamentului UE 2016/679 aveti si drept de acces, rectificare, stergere, de a va opune sau a restrictiona prelucrarea si de a depune plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de Dvs., structurat, intr-un format care poate fi citit automat inclusiv posibilitatea ca datele sa fie transferate de noi direct unui alt operator, la cererea Dvs. (portabilitatea datelor).

 

Datele Dvs. vor fi prelucrate atat timp cat este necesar pentru scopurile pentru care se realizeaza prelucrarea, dar in orice caz nu mai mult de 5 ani de la data la care Dvs. ati participat la ultima promotie sau ati realizat ultima achizitie de produse de la noi. Daca va dezabonati datele nu vor mai fi prelucrate pentru trimiterea ofertelor. Daca solicitati stergerea completa a datelor, renuntand la premii, atunci datele Dvs. vor fi sterse.

 

Evident daca plasati comenzi, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate si pentru livrarea produselor si indeplinirea altor obligatii care ar putea rezulta din contractul dintre noi si Dvs. care se incheie urmare a comenzii Dvs. acceptate de noi. Daca plasati comenzi, putem prelucra datele dvs. si pentru eventuala solutionare a reclamatiilor, precum si indeplinirea altor obligatii legale cum ar fi pastrarea facturilor, transmiterea de oferte de marketing referitoare la produsele noastre.

 

Informatii detaliate despre politica de prelucrare a datelor personale gasiti pe www.dataprotection.ro

 

Va puteti exercita oricare dintre drepturile mentionate mai sus gratuit prin cerere scrisa la C.P. 75, O.P. 83, Bucuresti, prin apelare telefonica la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal) sau prin email la adresa www.direct-office.ro.

Urmare a unei cereri de exercitare a drepturilor de mai sus noi putem sa va contactam pentru verificarea identitatii.

 

Noi vom asigura cu strictete protectia, securitatea si confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom dezvalui aceste date strict in masura necesarului prestatorilor nostri de servicii catre care transferam datele pentru printari, oferte, livrari, expedieri cataloage etc., precum si partenerilor nostri comerciali in masura in care dvs. sunteti de acord cu primirea de oferte comerciale de la acesti parteneri.

 

Prin semnarea si expedierea Cuponului la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau prin validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, in cadrul acestei Campanii acceptati acest regulament si politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor de mai sus.

Organizatorul campaniei poate solicita particiantului care castiga premiul campaniei, in baza unui acord scris prin care isi exprima consimtamantul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de resedinta sau fotografia sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, fara nicio pretentie materiala. Organizatorul nu conditioneaza participarea la campanie sau inmanarea premiului de semnarea acestei declaratii de acord a castigatorului/castigatorilor.

Puteti consulta Politica de prelucrare a datelor Personale pe siteul nostru www.direct-office.ro.

Ne puteti contacta pentru orice clarificare sau cu intrebari despre datele Dvs. la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal).

SECTIUNEA 11.        ANUNTAREA INCHEIERII CAMPANIEI PROMOTIONALE:

 

Datele privind  incheierea si rezultatele ofertei de premiere vor fi publicate pe site-ul:

www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-maximal-unic-de-11-300-lei-2021 incepand cu data de 05.09.2022.

 

SECTIUNEA 12.        REGULAMENTUL OFICIAL

 

al campaniei promotionale „Marele Premiu Maximal Unic de 11.300 lei” va fi publicat pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-maximal-unic-de-11-300-lei-2021 incepand cu data de 16.08.2021 si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care suna la 021/203.61.32  sau care expediaza pe adresa Organizatorului la: O.P. 83, C.P. 75 Bucuresti o solicitare scrisa in care se va mentiona adresa completa la care se doreste trimiterea Regulamentului.

 

SECTIUNEA 13.        ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

 

Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca as prezentului Regulament.

 

Orice participant la aceasta campanie va citi cu atentie regulamentul campaniei, intrucat prin semnarea si  expedierea Cuponului valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, se considera ca s-a declarat implicit pe  deplin de acord cu acesta.

 

Participantii la aceasta campanie vor citi cu atentie si in intregime oferta cu privire la campania promotionala „Marele Premiu Maximal Unic de 11.300 lei” intrucat prin participarea la campanie, materializata in expedierea Cuponului valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, se considera ca au citit, inteles si acceptat pe deplin  aceasta oferta asa cum a fost ea formulata de S.C. Direct Office S.R.L.

 

Regulamentul este intocmit conform legislatiei aplicabile in Romania, este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant care scrie la O.P. 83, C.P. 75, Bucuresti sau suna la telefon 021/203.61.32 (numar cu taxare normala) luni-vineri intre orele 8-18; sambata 8-14, pe toata durata campaniei sau printr-o cerere scrisa in care se va mentiona adresa completa la care se doreste trimiterea regulamentului de participare si care va fi expediata pe adresa Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti.

 

Participantilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara costurilor de expediere a Cupoanelor prin posta, de solicitare a Regulamentului campaniei sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 (numar cu taxare normala) pentru informatii cu privire la campanie.

 

Nu se dau informatii la birourile Organizatorului, ci  numai telefonic sau in scris.

 

Prezentul Regulament se autentifica, azi 02.08.2021, intr-un singur exemplar original care se pastreaza la arhiva notariala si s-au eliberat 2 (doua) duplicate cu valoare judiciara de exemplare originale.

 

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

 

Prin delegat,

Savu Constanta

Autentificat notarial sub nr. 4494 / 02.08.2021

Castigatorul desemnat in urma tragerii la sorti electronice: Simion Ilie – Localitatea Baneasa, judetul Giurgiu

SECTIUNEA 1.          ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei loterii publicitare este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comerciala de drept roman, cu sediul in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/17509/2003, avand Cod de inregistrare Fiscala RO 16011375, inregistrat in registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numarul de notificare 1004. Participantii care doresc sa participe la loteria publicitara sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Loteriei publicitare, potrivit celor mentionate mai jos. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii loteriei publicitare. Eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta publicului cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarii respective, pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-11-300-lei-2021.

SECTIUNEA 2.          ARIA DE DESFASURARE A LOTERIEI PUBLICITARE

Loteria publicitara este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Prin aceasta loterie publicitara, Organizatorul promoveaza produsele si suplimentele alimentare, denumite in continuare articole, pe care le vinde in Romania si le prezinta in cataloagele sale.

SECTIUNEA 3.          DURATA LOTERIEI PUBLICITARE

Aceasta loterie publicitara incepe la data de 16.08.2021 si se va incheia la data de 31.08.2022. Vor fi luate in considerare in vederea desemnarii castigatorilor numai Cupoanele valide expediate la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, pana la data de 16.08.2022 – data postei, validate telefonic pana la data de 16.08.2022 la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75. Inainte de inceperea loteriei publicitare si dupa incetarea duratei loteriei publicitare, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la loteria publicitara.

SECTIUNEA 4.          DREPTUL DE PARTICIPARE

Loteria publicitara este deschisa tuturor persoanelor fizice care au domiciliul/resedinta in Romania si care au primit materialele de prezentare ale acestei loterii publicitare Nu pot participa: angajatii Direct Office S.R.L., ai agentiilor implicate in aceasta loterie publicitara, precum si rudele de gradul I (copii, parinti) si sotul/sotia celor de mai sus.

SECTIUNEA 5.          DESCRIEREA PREMIULUI

In cadrul acestei loterii publicitare se acorda prin tragere la sorti electronica, un singur mare  premiu, in valoare neta de 11.300 lei. Organizatorul suporta impozitul pe veniturile din premiu.

SECTIUNEA 6.          MECANISMUL DE DESFASURARE A LOTERIEI PUBLICITARE

In conditiile acestui Regulament, poate participa la loteria publicitara orice persoana care este interesata de loteria publicitara si indeplineste, in acelasi timp, cumulativ, urmatoarele conditii:

(a) primeste prin posta de la Direct Office S.R.L. propunerea de a participa la loteria publicitara si materialele care descriu loteria publicitara, ce contin intre altele Cupon de Acceptare a Cecului si de Comanda (numit peste tot in acest Regulament Cuponul);

(b) trimite prin posta Cuponul valid, pe care a lipit vinieta de validare, la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, cu respectarea conditiilor acestui Regulament, cel tarziu pana la data 16.08.2022 sau

(b1) isi valideaza telefonic Cuponul la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75 cel tarziu pana la data 16.08.2022.  

Un Cupon valid in sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect si complet, semnat si datat expediat la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validat telefonic.  

Un Participant valid in sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoana care a expediat Cuponul sau valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau l-a validat telefonic si a participat la loteria publicitara respectand conditiile regulamentare asa cum sunt descrise in mesajul publicitar.

SECTIUNEA 7.          TRAGEREA LA SORTI A PREMIULUI

In data de 05.09.2022 se va desemna castigatorul premiului promotiei in valoare de 11.300 lei, prin tragere la sorti electronica, in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agentiei de marketing direct, al unui reprezentant al Politiei si/sau al unui reprezentant al O.P.C., sub supravegherea unui notar public. Lista de tragere la sorti va fi constituita din totalitatea participantilor valizi la loteria publicitara. Cupoanele  nesemnate si nedatate sau trimise tardiv  nu sunt valide si nu pot participa la tragerea la sorti.

SECTIUNEA 8.          PROCEDURA DE INMANARE A PREMIULUI

Castigatorul desemnat in cadrul tragerii la sorti va fi instiintat de premiul castigat de catre Organizatorul loteriei publicitare in scris in termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti.

Premiul loteriei publicitare va fi inmanat castigatorului desemnat in maxim 30 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Castigatorul va fi invitat sa se prezinte, la o data stabilita de comun acord, la birourile Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti. El se va prezenta cu buletinul sau cartea de identitate (valabila), la sediul Organizatorului, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 16:00, in maxim 30 de zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Cu aceasta ocazie el va semna un proces verbal de predare - primire a premiului, completat cu acordul expres si neechivoc, pentru prelucrarea seriei si numarului actului de identitate si a codului numeric personal, necesare doar in evidente contabile, conform legislatiei in vigoare. In cazul in care castigatorul premiului loteriei publicitare nu isi revendica premiul castigat in decurs de 30 de zile lucratoare de la tragerea la sorti, acesta isi va pierde dreptul asupra premiului si nu va putea fi despagubit in bani sau cu alte beneficii. Daca premiul nu este revendicat, el va fi repus in joc in cadrul loteriilor publicitare urmatoare cu premii echivalente.

 

SECTIUNEA 9.          FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la loteria publicitara, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. Aceasta loterie publicitara poate fi incheiata inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta loterie publicitara, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-11-300-lei-2021.

SECTIUNEA 10.        LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele incomplete, nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la loteria publicitara. Organizatorul nu este raspunzator in niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a loteriei publicitare. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nici nu va fi implicat in litigii legate de persoana careia ii apartine Cuponul.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care numarul de telefon sau adresa posala completate in cupon nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorul sau pentru situatiile in care, din motive obiective Organizatorului, castigatorul nu a putut fi contactat. In acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept castigator. De asemenea, reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului. Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile stabilite prin Regulamentul Oficial al loteriei publicitare. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Oficial al loteriei publicitare, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei loterii publicitare.

SECTIUNEA 11         TAXE

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul loteriei publicitare este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 12.        ANGAJAMENTE SI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

La aceasta campanie de promovare pot participa doar persoanele interesate de produsele societatii noastre si/sau ale partenerilor nostri, care doresc sa primeasca oferte din partea noastra si/sau a partenerilor nostri, precum si invitatii de participare la alte actiuni de promovare.

SECTIUNEA 13.        PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care Dvs. le completati pe talonul pe care il expediati catre noi, sau pe care le comunicati telefonic la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, vor fi prelucrate de catre noi, operatorul: Direct Office S.R.L., cu sediul social in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, CUI RO 16011375, J J40/17509/2003, tel. 021/203.61.32, e-mail [email protected], adresa de corespondenta OP 83, CP 75 Bucuresti, pentru scop de marketing (trimiterea de oferte si promotii) si statistica (statistici si oferte bazate pe preferintele Dvs.). Veti putea astfel primi oferte care prezinta mai mult interes pentru Dvs. Aveti dreptul de a va dezabona oricand. Aveti dreptul de a va opune statisticilor.

 

Daca va veti opune prelucrarii datelor Dvs. personale in scop de marketing inclusiv profilare, datele Dvs. personale nu vor mai fi prelucrate in acest scop si nu veti mai primi oferte de produse si invitatii de participare la promotii, etc.

 

Prelucrarea datelor Dvs. se realizeaza cu respectarea Regulamentului European UE 2016/679 pe baza acordului Dvs. daca nu sunteti client sau in interes legitim daca sunteti client si ne-ati oferit adrese de e-mail sau telefon pentru oferte.

 

In mod distinct datele vor fi prelucrate pentru expedierea premiilor loteriilor publicitare pe care le organizam.

 

Aveti in orice moment dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dvs. personale in scop de marketing si/sau profilare Conform Regulamentului UE 2016/679 aveti si drept de acces, rectificare, stergere, de a va opune sau a restrictiona prelucrarea si de a depune plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de Dvs., structurat, intr-un format care poate fi citit automat inclusiv posibilitatea ca datele sa fie transferate de noi direct unui alt operator, la cererea Dvs. (portabilitatea datelor).

 

Datele Dvs. vor fi prelucrate atat timp cat este necesar pentru scopurile pentru care se realizeaza prelucrarea, dar in orice caz nu mai mult de 5 ani de la data la care Dvs. ati participat la ultima promotie/loterie publicitara sau ati realizat ultima achizitie de produse de la noi. Daca va dezabonati datele nu vor mai fi prelucrate pentru trimiterea ofertelor. Daca solicitati stergerea completa a datelor, renuntand la premii, atunci datele Dvs. vor fi sterse.

 

Evident daca plasati comenzi, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate si pentru livrarea produselor si indeplinirea altor obligatii care ar putea rezulta din contractul dintre noi si Dvs. care se incheie urmare a comenzii Dvs. acceptate de noi. Daca plasati comenzi, putem prelucra datele dvs. si pentru eventuala solutionare a reclamatiilor, precum si indeplinirea altor obligatii legale cum ar fi pastrarea facturilor, transmiterea de oferte de marketing referitoare la produsele noastre.

 

Informatii detaliate despre politica de prelucrare a datelor personale gasiti pe www.dataprotection.ro

 

Va puteti exercita oricare dintre drepturile mentionate mai sus gratuit prin cerere scrisa la C.P. 75, O.P. 83, Bucuresti, prin apelare telefonica la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal) sau prin email la adresa www.direct-office.ro.

Urmare a unei cereri de exercitare a drepturilor de mai sus noi putem sa va contactam pentru verificarea identitatii.

 

Noi vom asigura cu strictete protectia, securitatea si confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom dezvalui aceste date strict in masura necesarului prestatorilor nostri de servicii catre care transferam datele pentru printari, oferte, livrari, expedieri cataloage etc., precum si partenerilor nostri comerciali in masura in care dvs. sunteti de acord cu primirea de oferte comerciale de la acesti parteneri.

 

Prin semnarea si expedierea Cuponului la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau prin validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, in cadrul acestei loterii publicitare acceptati acest regulament si politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor de mai sus.

 

Organizatorul loteriei publicitare poate solicita participantului care castiga premiul loteriei publicitare, in baza unui acord scris prin care isi exprima consimtamantul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de resedinta sau fotografia sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, fara nicio pretentie materiala. Organizatorul nu conditioneaza participarea la loteria publicitara sau inmanarea premiului de semnarea acestei declaratii de acord a castigatorului/castigatorilor.

Puteti consulta Politica de prelucrare a datelor Personale pe siteul nostru www.direct-office.ro.

Ne puteti contacta pentru orice clarificare sau cu intrebari despre datele Dvs. la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal).

SECTIUNEA 14.        ANUNTAREA CASTIGATORULUI PREMIULUI

Numele castigatorului premiului I desemnat prin tragere la sorti, judetul de resedinta si premiul castigat vor fi publicate pe site-ul: www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-11-300-lei-2021. incepand cu data de 05.09.2022, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

SECTIUNEA 15.        REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE

Regulamentul Oficial al loteriei publicitare „Marele Premiu de 11.300 lei” va fi publicat pe site-ul

www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-11-300-lei-2021, incepand cu data de 16.08.2021 si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care suna la 021/203.61.32  sau care expediaza pe adresa Organizatorului la: OP 83, CP 75 Bucuresti o solicitare scrisa in care se va mentiona adresa completa la care se doreste trimiterea Regulamentului.

SECTIUNEA 16.        ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

Participarea la aceasta loterie publicitara implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Documentele ce insotesc aceasta oferta de premiere au scopuri pur publicitare. Participantii la aceasta loterie publicitara vor citi cu atentie si in intregime oferta cu privire la loteria publicitara „Marele Premiu de 11.300 lei”, intrucat prin participarea la loteria publicitara, materializata in expedierea Cuponului valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, se considera ca au citit, inteles si acceptat pe deplin  aceasta oferta asa cum a fost ea formulata de S.C. Direct Office S.R.L.

Participantilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara costurilor de expediere a Cupoanelor prin posta, de solicitare a Regulamentului loteriei publicitare sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 si 021.208.70.75 (numar cu taxare normala) pentru informatii cu privire la loteria publicitara sau pentru validarea Cuponului.

 

Nu se dau informatii la birourile Organizatorului, ci doar telefonic sau in scris.

 

Prezentul Regulament se autentifica, azi 02.08.2021, intr-un singur exemplar original care se pastreaza la arhiva notariala si s-au eliberat 2 (doua) duplicate cu valoare judiciara de exemplare originale.

 

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

 

Prin delegat,

Savu Constanta

ACT ADIŢIONAL

la Regulamentul OFICIAL al Promoţiei cu loterie publicitară:

„Marele Premiu de 11.300 lei”

autentificat sub nr. 5037 / 30.08.2022

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comerciala de drept roman, cu sediul in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/17509/2003, avand Cod de inregistrare Fiscala RO 16011375, inregistrat in registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numarul de notificare 1004, Organizator al loteriei publicitare  „Marele Premiu de 11.300 lei”, a  decis modificarea si completarea Regulamentului autentificat sub nr. 4495 in data de 02.08.2021 astfel:

 

SECTIUNEA 7.          TRAGEREA LA SORTI A PREMIULUI

In data de 08.09.2022 se va desemna castigatorul premiului promotiei in valoare de 11.300 lei, prin tragere la sorti electronica, in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agentiei de marketing direct, al unui reprezentant al Politiei si/sau al unui reprezentant al O.P.C., sub supravegherea unui notar public. Lista de tragere la sorti va fi constituita din totalitatea participantilor valizi la loteria publicitara. Cupoanele  nesemnate si nedatate sau trimise tardiv  nu sunt valide si nu pot participa la tragerea la sorti.

SECTIUNEA 14.        ANUNTAREA CASTIGATORULUI PREMIULUI

Numele castigatorului premiului I desemnat prin tragere la sorti, judetul de resedinta si premiul castigat vor fi publicate pe site-ul: www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-11-300-lei-2021. incepand cu data de 08.09.2022, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

 

 

Celelalte clauze din cuprinsul Regulamentului autentificat sub nr. 4494 în data de 02.08.2021, rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional face parte integrantă din Regulamentul autentificat sub nr. 4494 în data de 02.08.2021.

           

 

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.,

 

Autentificat notarial sub nr. 4495 / 02.08.2021

Castigatorul desemnat in urma tragerii la sorti electronice: Popescu Gheorghe – Localitatea Timisoara

SECTIUNEA 1.          ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei loterii publicitare este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comerciala de drept roman, cu sediul in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/17509/2003, avand Cod de inregistrare Fiscala RO 16011375, inregistrat in registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numarul de notificare 1004. Participantii care doresc sa participe la loteria publicitara sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al loteriei publicitare, potrivit celor mentionate mai jos. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii loteriei publicitare. Eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-300-lei-2021 cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarii respective.

SECTIUNEA 2.          ARIA DE DESFASURARE A LOTERIEI PUBLICITARE

Loteria publicitara este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Prin aceasta loterie publicitara, Organizatorul promoveaza produsele si suplimentele alimentare, denumite in continuare articole, pe care le vinde in Romania si le prezinta in cataloagele sale.

SECTIUNEA 3.          DURATA LOTERIEI PUBLICITARE

Aceasta loterie publicitara incepe la data de 16.08.2021 si se va incheia la data de 31.08.2022. Vor fi luate in considerare in vederea desemnarii castigatorilor numai Cupoanele valide expediate la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, pana la data de 16.08.2022 – data postei, validate telefonic pana la data de 16.08.2022 la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75. Inainte de inceperea loteriei publicitare si dupa incetarea duratei loteriei publicitare, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la loteria publicitara.

SECTIUNEA 4.          DREPTUL DE PARTICIPARE

Loteria publicitara este deschisa tuturor persoanelor fizice care au domiciliul/resedinta in Romania si care au primit materialele de prezentare ale acestei loterii publicitare. Nu pot participa: angajatii societatii Direct Office S.R.L., ai agentiilor implicate in aceasta loterie publicitara, precum si rudele de gradul I (copii, parinti) si sotul/sotia celor de mai sus.

SECTIUNEA 5.          DESCRIEREA PREMIULUI

In cadrul acestei loterii publicitare se acorda:
1). premiul I - un cec bancar in valoare de 15.300 lei sau contravaloarea sa.
2). premiul II - mai multe cecuri de reducere, in valoare de cate 10 lei fiecare, ce pot fi folosite pentru a obtine o reducere cu ocazia unei noi comenzi adresata Organizatorului. Numarul acestor cecuri de reducere va fi egal cu numarul de Cupoane valide primite de la clienti. Astfel fiecare participant valid, chiar daca nu castiga premiul I (care este unic si se acorda prin tragere la sorti), este asigurat ca va primi un premiu II, reprezentand un cec de reducere in valoare de 10 lei fiecare. Organizatorul suporta impozitul pe veniturile din premii.

SECTIUNEA 6.          MECANISMUL DE DESFASURARE A LOTERIEI PUBLICITARE

In conditiile acestui Regulament, poate participa la loteria publicitara orice persoana care este interesata de loteria publicitara si indeplineste in acelasi timp cumulativ urmatoarele conditii:

(a) primeste prin posta de la Direct Office S.R.L. propunerea de a participa la loteria publicitara si materialele care descriu loteria publicitara, ce contin intre altele Cupon de Acceptare a Cecului si de Comanda (numit peste tot in acest Regulament Cuponul).

(b) trimite prin posta Cuponul valid, pe care a lipit vinieta de validare, la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, cu respectarea conditiilor acestui Regulament, cel tarziu pana la data 16.08.2022 sau

(b1) isi valideaza telefonic Cuponul la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75 cel tarziu pana la data 16.08.2022.

Prin indeplinirea tuturor conditiilor enumerate mai sus un participant este considerat valid pentru participarea in cadrul acestei loterii publicitare.

Un Cupon valid in sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect si complet, semnat si datat expediat la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validat telefonic. 

Un Participant valid in sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoana care a expediat Cuponul sau valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau l-a validat telefonic si a participat la loteria publicitara respectand conditiile regulamentare asa cum sunt descrise in mesajul publicitar.

SECTIUNEA 7.          TRAGEREA LA SORTI A PREMIULUI

Tragerea la sorti care va desemna castigatorul premiului I, va avea loc in data de 05.09.2022, in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agentiei de marketing direct, al unui reprezentant al Politiei si/sau al unui reprezentant al O.P.C., sub supravegherea unui notar public.
Lista de tragere la sorti va fi constituita din totalitatea participantilor valizi la loteria publicitara.

SECTIUNEA 8.          PROCEDURA DE INMANARE A PREMIILOR

Castigatorul premiului I, desemnat in cadrul tragerii la sorti va fi instiintat de premiul castigat de catre Organizatorul loteriei publicitare in scris in termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Premiul I al loteriei publicitare va fi inmanat castigatorului desemnat in maxim 30 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Castigatorul va fi invitat sa se prezinte, la o data stabilita de comun acord, la birourile Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti. El se va prezenta cu buletinul sau cartea de identitate (valabila), la sediul Organizatorului, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 16:00, in maxim 30 de zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Cu aceasta ocazie el va semna un proces verbal de predare - primire a premiului completat cu acordul expres si neechivoc, pentru prelucrarea seriei si numarului actului de identitate si a codului numeric personal, necesare doar in evidente contabile, conform legislatiei in vigoare.

In cazul in care castigatorul premiului I al loteriei publicitare nu isi revendica premiul castigat in decurs de 30 de zile lucratoare de la tragerea la sorti a loteriei publicitare, acesta isi va pierde dreptul asupra premiului si nu va putea fi despagubit in bani sau cu alte beneficii. Daca premiul nu este revendicat, el va fi repus in joc in cadrul loteriilor publicitare urmatoare cu premii echivalente.

In asteptarea tragerii la sorti pentru premiul I, Organizatorul isi rezerva dreptul de a expedia participantilor premiul II, constand intr-un cec de reducere de 10 lei fiecare, impreuna cu comanda efectuata.

Participantii primesc impreuna cu comanda efectuata si cadourile aferente loteriei publicitare. Fotografiile cadourilor prezentate in mesajul publicitar au caracter noncontractual, organizatorul rezervandu-si dreptul sa ofere produse echivalente, functie de stocul existent.

Cecurile neexpediate in coletele cu comenzi, vor fi acordate participantilor valizi, dupa expirarea perioadei campaniei, prin scrisoare simpla. Aceste cecuri pot fi folosite cu ocazia unei noi comenzi adresata Organizatorului. Neutilizarea cecului de reducere duce la anularea castigului si neacordarea premiului.

 

SECTIUNEA 9.          FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la loteria publicitara, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. Aceasta loterie publicitara poate fi incheiata inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta loterie publicitara, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-300-lei-2021.

SECTIUNEA 10.        LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la loteria publicitara. Organizatorul nu este raspunzator in niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a loteriei publicitare. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nici nu va fi implicat in litigii legate de persoana careia ii apartine Cuponul.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care numarul de telefon sau adresa postala completate in cupon nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorul sau pentru situatiile in care, din motive obiective Organizatorului, castigatorul nu a putut fi contactat. In acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept castigator. De asemenea, reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile stabilite prin Regulamentul Oficial al loteriei publicitare. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Oficial al loteriei publicitare, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei loterii publicitare.

SECTIUNEA 11         TAXE

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul loteriei publicitare este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 12.        ANGAJAMENTE SI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

Prin semnarea si expedierea Cuponului in cadrul acestei Campanii si lasarea nebifata a casutei de nonaccept din textul de informare persoane vizate cu privire la Legea 677/2001, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing fara alte obligatii din partea Organizatorului.

Organizatorul loteriei publicitare poate solicita participantului care castiga premiul loteriei publicitare, in baza unui acord scris prin care isi exprima consimtamantul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de resedinta sau fotografia sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, fara nicio pretentie materiala. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau inmanarea premiului de semnarea acestei declaratii.

SECTIUNEA 13.        PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care Dvs. le completati pe talonul pe care il expediati catre noi, sau pe care le comunicati telefonic la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, vor fi prelucrate de catre noi, operatorul: Direct Office S.R.L., cu sediul social in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, CUI RO 16011375, J J40/17509/2003, tel. 021/203.61.32, e-mail [email protected], adresa de corespondenta OP 83, CP 75 Bucuresti, pentru scop de marketing (trimiterea de oferte si promotii) si statistica (statistici si oferte bazate pe preferintele Dvs.). Veti putea astfel primi oferte care prezinta mai mult interes pentru Dvs. Aveti dreptul de a va dezabona oricand. Aveti dreptul de a va opune statisticilor.

 

Daca va veti opune prelucrarii datelor Dvs. personale in scop de marketing inclusiv profilare, datele Dvs. personale nu vor mai fi prelucrate in acest scop si nu veti mai primi oferte de produse si invitatii de participare la promotii, etc.

 

Prelucrarea datelor Dvs. se realizeaza cu respectarea Regulamentului European UE 2016/679 pe baza acordului Dvs. daca nu sunteti client sau in interes legitim daca sunteti client si ne-ati oferit adrese de e-mail sau telefon pentru oferte.

 

In mod distinct datele vor fi prelucrate pentru expedierea premiilor loteriilor publicitare pe care le organizam.

 

Aveti in orice moment dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dvs. personale in scop de marketing si/sau profilare Conform Regulamentului UE 2016/679 aveti si drept de acces, rectificare, stergere, de a va opune sau a restrictiona prelucrarea si de a depune plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de Dvs., structurat, intr-un format care poate fi citit automat inclusiv posibilitatea ca datele sa fie transferate de noi direct unui alt operator, la cererea Dvs. (portabilitatea datelor).

 

Datele Dvs. vor fi prelucrate atat timp cat este necesar pentru scopurile pentru care se realizeaza prelucrarea, dar in orice caz nu mai mult de 5 ani de la data la care Dvs. ati participat la ultima promotie/loterie publicitara sau ati realizat ultima achizitie de produse de la noi. Daca va dezabonati datele nu vor mai fi prelucrate pentru trimiterea ofertelor. Daca solicitati stergerea completa a datelor, renuntand la premii, atunci datele Dvs. vor fi sterse.

 

Evident daca plasati comenzi, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate si pentru livrarea produselor si indeplinirea altor obligatii care ar putea rezulta din contractul dintre noi si Dvs. care se incheie urmare a comenzii Dvs. acceptate de noi. Daca plasati comenzi, putem prelucra datele dvs. si pentru eventuala solutionare a reclamatiilor, precum si indeplinirea altor obligatii legale cum ar fi pastrarea facturilor, transmiterea de oferte de marketing referitoare la produsele noastre.

 

Informatii detaliate despre politica de prelucrare a datelor personale gasiti pe www.dataprotection.ro

 

Va puteti exercita oricare dintre drepturile mentionate mai sus gratuit prin cerere scrisa la C.P. 75, O.P. 83, Bucuresti, prin apelare telefonica la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal) sau prin email la adresa www.direct-office.ro.

Urmare a unei cereri de exercitare a drepturilor de mai sus noi putem sa va contactam pentru verificarea identitatii.

 

Noi vom asigura cu strictete protectia, securitatea si confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom dezvalui aceste date strict in masura necesarului prestatorilor nostri de servicii catre care transferam datele pentru printari, oferte, livrari, expedieri cataloage etc., precum si partenerilor nostri comerciali in masura in care dvs. sunteti de acord cu primirea de oferte comerciale de la acesti parteneri.

 

Prin semnarea si expedierea Cuponului la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau prin validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, in cadrul acestei loterii publicitare acceptati acest regulament si politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor de mai sus.

 

Organizatorul loteriei publicitare poate solicita participantului care castiga premiul loteriei publicitare, in baza unui acord scris prin care isi exprima consimtamantul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de resedinta sau fotografia sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, fara nicio pretentie materiala. Organizatorul nu conditioneaza participarea la loteria publicitara sau inmanarea premiului de semnarea acestei declaratii de acord a castigatorului/castigatorilor.

Puteti consulta Politica de prelucrare a datelor Personale pe siteul nostru www.direct-office.ro.

Ne puteti contacta pentru orice clarificare sau cu intrebari despre datele Dvs. la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal).

SECTIUNEA 14.        ANUNTAREA CASTIGATORULUI PREMIULUI

Numele castigatorului premiului I desemnat prin tragere la sorti, judetul de resedinta si premiul castigat vor fi publicate pe site-ul: www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-300-lei-2021. incepand cu data de 05.09.2022, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

SECTIUNEA 15.        REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE

Regulamentul Oficial al loteriei publicitare „Jocul de 15.300 lei” va fi publicat pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-300-lei-2021 incepand cu data de 16.08.2021 si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care suna la 021/203.61.32 sau care expediaza pe adresa Organizatorului la: O.P. 83, C.P. 75 Bucuresti o solicitare scrisa in care se va mentiona adresa completa la care se doreste trimiterea Regulamentului.

SECTIUNEA 16.        ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

Participarea la aceasta loterie publicitara implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Documentele ce insotesc aceasta oferta de premiere au scopuri pur publicitare. Participantii la aceasta loterie publicitara vor citi cu atentie si in intregime oferta cu privire la loteria publicitara „Jocul de 15.300 lei”, intrucat prin participarea la loteria publicitara, materializata in expedierea Cuponului valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75 se considera ca au citit, inteles si acceptat pe deplin aceasta oferta asa cum a fost ea formulata de S.C. Direct Office S.R.L.

Participantilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara costurilor de expediere a Cupoanelor prin posta, de solicitare a Regulamentului loteriei publicitare sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 si 021.208.70.75 (numar cu taxare normala) pentru informatii cu privire la loteria publicitara sau pentru validarea Cuponului.

 

Nu se dau informatii la birourile Organizatorului, ci doar telefonic sau in scris.

 

 

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

ACT ADITIONAL

la Regulamentul OFICIAL al Promotiei cu loterie publicitara:

„JOCUL DE 15.300 lei”

autentificat sub nr. 5038 / 30.08.2022

           

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comerciala de drept roman, cu sediul in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/17509/2003, avand Cod de inregistrare Fiscala RO 16011375, inregistrat in registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numarul de notificare 1004, Organizator al loteriei publicitare  „Jocul de 15.300 LEI”, a  decis modificarea si completarea Regulamentului autentificat sub nr. 4495 in data de 02.08.2021 astfel:

 

SECTIUNEA 7.          TRAGEREA LA SORTI A PREMIULUI

Tragerea la sorti care va desemna castigatorul premiului I, va avea loc in data de 08.09.2022, in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agentiei de marketing direct, al unui reprezentant al Politiei si/sau al unui reprezentant al O.P.C., sub supravegherea unui notar public.
Lista de tragere la sorti va fi constituita din totalitatea participantilor valizi la loteria publicitara.

SECTIUNEA 14.        ANUNTAREA CASTIGATORULUI PREMIULUI

Numele castigatorului premiului I desemnat prin tragere la sorti, judetul de resedinta si premiul castigat vor fi publicate pe site-ul: www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-300-lei-2021. incepand cu data de 08.09.2022, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

 

Celelalte clauze din cuprinsul Regulamentului autentificat sub nr. 4495 in data de 02.08.2021, raman nemodificate.

Prezentul act aditional face parte integranta din Regulamentul autentificat sub nr. 4495 in data de 02.08.2021.

           

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.,

Autentificat notarial sub nr. 3787  / 28.07.2020

Castigatorul desemnat in urma tragerii la sorti electronice: Stoica Mihai – Localitatea Bucuresti

SECTIUNEA 1.          ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei loterii publicitare este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comerciala de drept roman, cu sediul in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/17509/2003, avand Cod de inregistrare Fiscala RO 16011375, inregistrat in registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numarul de notificare 1004. Participantii care doresc sa participe la loteria publicitara sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Loteriei publicitare, potrivit celor mentionate mai jos. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii loteriei publicitare. Eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta publicului cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarii respective, pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-11-000-lei-2020.

SECTIUNEA 2.          ARIA DE DESFASURARE A LOTERIEI PUBLICITARE

Loteria publicitara este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Prin aceasta loterie publicitara, Organizatorul promoveaza produsele si suplimentele alimentare, denumite in continuare articole, pe care le vinde in Romania si le prezinta in cataloagele sale.

SECTIUNEA 3.          DURATA LOTERIEI PUBLICITARE

Aceasta loterie publicitara incepe la data de 17.08.2020 si se va incheia la data de 31.08.2021. Vor fi luate in considerare in vederea desemnarii castigatorilor numai Cupoanele valide expediate la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, pana la data de 16.08.2021 – data postei, validate telefonic pana la data de 16.08.2021 la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75. Inainte de inceperea loteriei publicitare si dupa incetarea duratei loteriei publicitare, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la loteria publicitara.

SECTIUNEA 4.          DREPTUL DE PARTICIPARE

Loteria publicitara este deschisa tuturor persoanelor fizice care au domiciliul/resedinta in Romania si care au primit materialele de prezentare ale acestei loterii publicitare Nu pot participa: angajatii Direct Office S.R.L., ai agentiilor implicate in aceasta loterie publicitara, precum si rudele de gradul I (copii, parinti) si sotul/sotia celor de mai sus.

SECTIUNEA 5.          DESCRIEREA PREMIULUI

In cadrul acestei loterii publicitare se acorda prin tragere la sorti electronica, un singur mare  premiu, in valoare neta de 11.000 lei. Organizatorul suporta impozitul pe veniturile din premiu.

SECTIUNEA 6.          MECANISMUL DE DESFASURARE A LOTERIEI PUBLICITARE

In conditiile acestui Regulament, poate participa la loteria publicitara orice persoana care este interesata de loteria publicitara si indeplineste, in acelasi timp, cumulativ, urmatoarele conditii:

(a) primeste prin posta de la Direct Office S.R.L. propunerea de a participa la loteria publicitara si materialele care descriu loteria publicitara, ce contin intre altele Cupon de Acceptare a Cecului si de Comanda (numit peste tot in acest Regulament Cuponul);

(b) trimite prin posta Cuponul valid, pe care a lipit vinieta de validare, la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, cu respectarea conditiilor acestui Regulament, cel tarziu pana la data 16.08.2021 sau

(b1) isi valideaza telefonic Cuponul la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75 cel tarziu pana la data 16.08.2021  

Un Cupon valid in sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect si complet, semnat si datat expediat la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validat telefonic.  

Un Participant valid in sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoana care a expediat Cuponul sau valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau l-a validat telefonic si a participat la loteria publicitara respectand conditiile regulamentare asa cum sunt descrise in mesajul publicitar.

SECTIUNEA 7.          TRAGEREA LA SORTI A PREMIULUI

In data de 06.09.2021 se va desemna castigatorul premiului promotiei in valoare de 11.000 lei, prin tragere la sorti electronica, in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agentiei de marketing direct, al unui reprezentant al Politiei si/sau al unui reprezentant al O.P.C., sub supravegherea unui notar public. Lista de tragere la sorti va fi constituita din totalitatea participantilor valizi la loteria publicitara. Cupoanele  nesemnate si nedatate sau trimise tardiv  nu sunt valide si nu pot participa la tragerea la sorti.

SECTIUNEA 8.          PROCEDURA DE INMANARE A PREMIULUI

Castigatorul desemnat in cadrul tragerii la sorti va fi instiintat de premiul castigat de catre Organizatorul loteriei publicitare in scris in termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti.

Premiul loteriei publicitare va fi inmanat castigatorului desemnat in maxim 30 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Castigatorul va fi invitat sa se prezinte, la o data stabilita de comun acord, la birourile Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti. El se va prezenta cu buletinul sau cartea de identitate (valabila), la sediul Organizatorului, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 16:00, in maxim 30 de zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Cu aceasta ocazie el va semna un proces verbal de predare - primire a premiului, completat cu acordul expres si neechivoc, pentru prelucrarea seriei si numarului actului de identitate si a codului numeric personal, necesare doar in evidente contabile, conform legislatiei in vigoare. In cazul in care castigatorul premiului loteriei publicitare nu isi revendica premiul castigat in decurs de 30 de zile lucratoare de la tragerea la sorti, acesta isi va pierde dreptul asupra premiului si nu va putea fi despagubit in bani sau cu alte beneficii. Daca premiul nu este revendicat, el va fi repus in joc in cadrul loteriilor publicitare urmatoare cu premii echivalente.

 

SECTIUNEA 9.          FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la loteria publicitara, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. Aceasta loterie publicitara poate fi incheiata inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta loterie publicitara, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-11-000-lei-2020.

SECTIUNEA 10.        LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele incomplete, nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la loteria publicitara. Organizatorul nu este raspunzator in niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a loteriei publicitare. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nici nu va fi implicat in litigii legate de persoana careia ii apartine Cuponul.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care numarul de telefon sau adresa posala completate in cupon nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorul sau pentru situatiile in care, din motive obiective Organizatorului, castigatorul nu a putut fi contactat. In acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept castigator. De asemenea, reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului. Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile stabilite prin Regulamentul Oficial al loteriei publicitare. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Oficial al loteriei publicitare, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei loterii publicitare.

SECTIUNEA 11         TAXE

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul loteriei publicitare este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 12.        ANGAJAMENTE SI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

La aceasta campanie de promovare pot participa doar persoanele interesate de produsele societatii noastre si/sau ale partenerilor nostri, care doresc sa primeasca oferte din partea noastra si/sau a partenerilor nostri, precum si invitatii de participare la alte actiuni de promovare.

SECTIUNEA 13.        PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care Dvs. le completati pe talonul pe care il expediati catre noi, sau pe care le comunicati telefonic la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, vor fi prelucrate de catre noi, operatorul: Direct Office S.R.L., cu sediul social in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, CUI RO 16011375, J J40/17509/2003, tel. 021/203.61.32, e-mail [email protected], adresa de corespondenta OP 83, CP 75 Bucuresti, pentru scop de marketing (trimiterea de oferte si promotii) si statistica (statistici si oferte bazate pe preferintele Dvs.). Veti putea astfel primi oferte care prezinta mai mult interes pentru Dvs. Aveti dreptul de a va dezabona oricand. Aveti dreptul de a va opune statisticilor.

 

Daca va veti opune prelucrarii datelor Dvs. personale in scop de marketing inclusiv profilare, datele Dvs. personale nu vor mai fi prelucrate in acest scop si nu veti mai primi oferte de produse si invitatii de participare la promotii, etc.

 

Prelucrarea datelor Dvs. se realizeaza cu respectarea Regulamentului European UE 2016/679 pe baza acordului Dvs. daca nu sunteti client sau in interes legitim daca sunteti client si ne-ati oferit adrese de e-mail sau telefon pentru oferte.

 

In mod distinct datele vor fi prelucrate pentru expedierea premiilor loteriilor publicitare pe care le organizam.

 

Aveti in orice moment dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dvs. personale in scop de marketing si/sau profilare Conform Regulamentului UE 2016/679 aveti si drept de acces, rectificare, stergere, de a va opune sau a restrictiona prelucrarea si de a depune plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de Dvs., structurat, intr-un format care poate fi citit automat inclusiv posibilitatea ca datele sa fie transferate de noi direct unui alt operator, la cererea Dvs. (portabilitatea datelor).

 

Datele Dvs. vor fi prelucrate atat timp cat este necesar pentru scopurile pentru care se realizeaza prelucrarea, dar in orice caz nu mai mult de 5 ani de la data la care Dvs. ati participat la ultima promotie/loterie publicitara sau ati realizat ultima achizitie de produse de la noi. Daca va dezabonati datele nu vor mai fi prelucrate pentru trimiterea ofertelor. Daca solicitati stergerea completa a datelor, renuntand la premii, atunci datele Dvs. vor fi sterse.

 

Evident daca plasati comenzi, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate si pentru livrarea produselor si indeplinirea altor obligatii care ar putea rezulta din contractul dintre noi si Dvs. care se incheie urmare a comenzii Dvs. acceptate de noi. Daca plasati comenzi, putem prelucra datele dvs. si pentru eventuala solutionare a reclamatiilor, precum si indeplinirea altor obligatii legale cum ar fi pastrarea facturilor, transmiterea de oferte de marketing referitoare la produsele noastre.

 

Informatii detaliate despre politica de prelucrare a datelor personale gasiti pe www.dataprotection.ro

 

Va puteti exercita oricare dintre drepturile mentionate mai sus gratuit prin cerere scrisa la C.P. 75, O.P. 83, Bucuresti, prin apelare telefonica la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal) sau prin email la adresa www.direct-office.ro.

Urmare a unei cereri de exercitare a drepturilor de mai sus noi putem sa va contactam pentru verificarea identitatii.

 

Noi vom asigura cu strictete protectia, securitatea si confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom dezvalui aceste date strict in masura necesarului prestatorilor nostri de servicii catre care transferam datele pentru printari, oferte, livrari, expedieri cataloage etc., precum si partenerilor nostri comerciali in masura in care dvs. sunteti de acord cu primirea de oferte comerciale de la acesti parteneri.

 

Prin semnarea si expedierea Cuponului la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau prin validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, in cadrul acestei loterii publicitare acceptati acest regulament si politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor de mai sus.

 

Organizatorul loteriei publicitare poate solicita participantului care castiga premiul loteriei publicitare, in baza unui acord scris prin care isi exprima consimtamantul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de resedinta sau fotografia sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, fara nicio pretentie materiala. Organizatorul nu conditioneaza participarea la loteria publicitara sau inmanarea premiului de semnarea acestei declaratii de acord a castigatorului/castigatorilor.

Puteti consulta Politica de prelucrare a datelor Personale pe siteul nostru www.direct-office.ro.

Ne puteti contacta pentru orice clarificare sau cu intrebari despre datele Dvs. la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal).

SECTIUNEA 14.        ANUNTAREA CASTIGATORULUI PREMIULUI

Numele castigatorului premiului I desemnat prin tragere la sorti, judetul de resedinta si premiul castigat vor fi publicate pe site-ul: www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-11-000-lei-2020. incepand cu data de 06.09.2021, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

SECTIUNEA 15.        REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE

Regulamentul Oficial al loteriei publicitare „Marele Premiu de 11.000 lei” va fi publicat pe site-ul

www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-11-000-lei-2020, incepand cu data de 17.08.2020 si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care suna la 021/203.61.32  sau care expediaza pe adresa Organizatorului la: OP 83, CP 75 Bucuresti o solicitare scrisa in care se va mentiona adresa completa la care se doreste trimiterea Regulamentului.

SECTIUNEA 16.        ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

Participarea la aceasta loterie publicitara implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Documentele ce insotesc aceasta oferta de premiere au scopuri pur publicitare. Participantii la aceasta loterie publicitara vor citi cu atentie si in intregime oferta cu privire la loteria publicitara „Marele Premiu de 11.000 lei”, intrucat prin participarea la loteria publicitara, materializata in expedierea Cuponului valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, se considera ca au citit, inteles si acceptat pe deplin  aceasta oferta asa cum a fost ea formulata de S.C. Direct Office S.R.L.

Participantilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara costurilor de expediere a Cupoanelor prin posta, de solicitare a Regulamentului loteriei publicitare sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 si 021.208.70.75 (numar cu taxare normala) pentru informatii cu privire la loteria publicitara sau pentru validarea Cuponului.

 

Nu se dau informatii la birourile Organizatorului, ci doar telefonic sau in scris.

 

 

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

Autentificat notarial sub nr. 3789  / 28.07.2020

 

SECTIUNEA 1.          ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei campanii promotionale este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comerciala de drept roman, cu sediul în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/17509/2003, avand Cod de înregistrare Fiscala RO 16011375, înregistrat în registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numarul de notificare 1004 (denumit în cele ce urmeaza „Organizatorul”). Participantii care doresc sa participe la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al campaniei promotionale, potrivit celor mentionate mai jos. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei. Eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta publicului cu minim 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificarii respective, pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-maximal-unic-de-11-000-lei-2020.

SECTIUNEA 2.          ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul Romaniei. Prin aceasta campanie promotionala, Organizatorul promoveaza produsele si suplimentele alimentare, denumite în continuare articole, pe care le vinde în Romania si le prezinta în cataloagele sale.

SECTIUNEA 3.                      DURATA CAMPANIE

Societatea Direct Office S.R.L. lanseaza o oferta de premiere în cadrul unei campanii promotionale fara loterie publicitara, în vederea promovarii produselor si suplimentelor alimentare ce figureaza în cataloagele sale în perioada 17.08.2020 - 31.08.2021. Vor fi luate în considerare în vederea desemnarii castigatorilor numai Cupoanele valide expediate la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, pana la data de 16.08.2021 – data postei, validate telefonic pana la data de 16.08.2021 la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75.

 

 

SECTIUNEA 4.          DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la campanie în conditiile acestui Regulament al Ofertei de premiere orice persoana care este interesata de campanie si îndeplineste în acelasi timp cumulativ urmatoarele conditii:

(a)  primeste prin posta de la Direct Office SRL materialele promotionale care contin propunerea de a participa, Cuponul de Comanda, Cerere a Premiului si Acord de Plata (numit în continuare Cuponul) si Certificatul de Garantie pentru Premiul în bani;

(b) trimite prin posta în perioada campaniei, la O.P. 83, C.P. 75, Bucuresti pana la data 16.08.2021, Cuponul sau valid semnat si datat;

(b1) îsi valideaza telefonic Cuponul la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75 cel tarziu pana la data 16.08.2021.

Fiecare participant primeste un numar unic de identificare, care apare pe Cupon. Astfel, chiar daca se trimit mai multe Cupoane, participantul primeste un singur premiu, acelasi chiar daca trimite unul sau mai multe Cupoane.

Un Cupon valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect si complet, semnat si datat expediat la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validat telefonic în perioada campaniei.

 

Un Participant valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoana care a expediat Cuponul sau valid la OP 83, CP 75 Bucuresti sau l-a validat telefonic si a participat la campanie respectand conditiile regulamentare asa cum sunt descrise în mesajul publicitar. Nu pot participa angajatii societatii Direct Office S.R.L., ai agentiilor implicate în aceasta campanie, precum si rudele de gradul I (copii, parinti) si sotul/sotia celor de mai sus.

 

SECTIUNEA 5.                      DESCRIEREA PREMIULUI.  MECANISMUL SI DESCRIEREA  CAMPANIEI  PROMOTIONALE. ACORDAREA PREMIILOR

In cadrul acestei campanii promotionale se acorda o suma globala, totala, cumulata de maxim 11.000 lei (110 milioane lei vechi), denumita Marele Premiu Maximal Unic, ce va fi oferita participantilor fara tragere la sorti. Acesta se împarte în mod egal fara tragere la sorti între toate persoanele care vor expedia în perioada campaniei cel putin un Cupon valid. Astfel: daca Direct Office S.R.L. primeste un singur Cupon valid, persoana care l-a expediat primeste Marele Premiu Maximal Unic de 11.000 lei. Daca sunt mai multi expeditori, Marele Premiu Maximal Unic de 11.000 lei va fi împartit, fara tragere la sorti, în sume egale între toti expeditorii care au returnat Cuponul valid în conditiile Regulamentului acestei oferte de premiere. Prin urmare, suma atribuita fiecarui expeditor va fi calculata în functie de numarul de expeditori, dar nu va fi mai mica de 10 lei - premiu minimal garantat. În cazul atingerii sumei minime (premiul minimal garantat), participantul va primi un bon de reducere in valoare de 10 lei, ce va putea fi folosit la achizitionarea oricarui produs al Organizatorului. Optiunea pentru reducere poate fi exprimata cu ocazia oricarei comenzi în termen de 1 an de la sfarsitul campaniei. Acordarea premiilor se face dupa expirarea perioadei campaniei, într-o perioada de maxim 12 luni, sau chiar mai scurta în functie de numarul de participanti. Daca acelasi expeditor trimite mai multe Cupoane se ia în considerare ca fiind un singur expeditor, indiferent de numarul de Cupoane trimise si va primi un singur premiu. Organizatorul va suporta impozitul pe venitul din premii.

 

SECTIUNEA 6.          FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 7.          LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la campanie. Organizatorul nu este raspunzator în niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a campaniei. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nici nu va fi implicat în litigii legate de persoana careia îi apartine Cuponul. Organizatorul campaniei si companiile implicate în organizarea ei nu vor fi parte în litigiile referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra cupoanelor participante la prezenta campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra cupoanelor participante la prezenta campanie nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul campaniei va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru pierderile, întarzierile sau orice alte probleme la înscrierea în campanie, cauzate de posta, ale persoanei care doreste sa se înscrie în campanie. Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile stabilite prin Regulamentul Oficial al campaniei. În cazul în care Organizatorul constata ca un castigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Oficial al campaniei, îsi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii. Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru situatiile în care numarul de telefon sau adresa de email expediate de participant nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorul sau pentru situatiile în care, din motive obiective Organizatorului, castigatorul nu a putut fi contactat. În acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept castigator. De asemenea, reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

SECTIUNEA 8.          TAXE

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul campaniei este obligat sa îl calculeze, sa îl retina si sa îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 9.          ANGAJAMENTE SI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

 

La aceasta campanie de promovare pot participa doar persoanele interesate de produsele societatii noastre si/sau ale partenerilor nostri, care doresc sa primeasca oferte din partea noastra si/sau a partenerilor nostri, precum si invitatii de participare la alte actiuni de promovare.

SECTIUNEA 10.        PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care Dvs. le completati pe talonul pe care îl expediati catre noi, sau pe care le comunicati telefonic  la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, vor fi prelucrate de catre noi, operatorul: Direct Office S.R.L., cu sediul social în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, CUI RO 16011375, J J40/17509/2003, tel. 021/203.61.32, e-mail [email protected], adresa de corespondenta OP 83, CP 75 Bucuresti, pentru scop de marketing (trimiterea de oferte si promotii) si statistica (statistici si oferte bazate pe preferintele Dvs.). Veti putea astfel primi oferte care prezinta mai mult interes pentru Dvs. Aveti dreptul de a va dezabona oricand. Aveti dreptul de a va opune statisticilor.

 

Daca va veti opune prelucrarii datelor Dvs. personale în scop de marketing inclusiv profilare, datele Dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop si nu veti mai primi oferte de produse si invitatii de participare la promotii, etc.

 

Prelucrarea datelor Dvs. se realizeaza cu respectarea Regulamentului European UE 2016/679 pe baza acordului Dvs. daca nu sunteti client sau în interes legitim daca sunteti client si ne-ati oferit adrese de e-mail sau telefon pentru oferte.

 

În mod distinct datele vor fi prelucrate pentru expedierea premiilor campaniilor publicitare pe care le organizam.

 

Aveti în orice moment dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dvs. personale în scop de marketing si/sau profilare Conform Regulamentului UE 2016/679 aveti si drept de acces, rectificare, stergere, de a va opune sau a restrictiona prelucrarea si de a depune plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de Dvs., structurat, într-un format care poate fi citit automat inclusiv posibilitatea ca datele sa fie transferate de noi direct unui alt operator, la cererea Dvs. (portabilitatea datelor).

 

Datele Dvs. vor fi prelucrate atat timp cat este necesar pentru scopurile pentru care se realizeaza prelucrarea, dar în orice caz nu mai mult de 5 ani de la data la care Dvs. ati participat la ultima promotie sau ati realizat ultima achizitie de produse de la noi. Daca va dezabonati datele nu vor mai fi prelucrate pentru trimiterea ofertelor. Daca solicitati stergerea completa a datelor, renuntand la premii, atunci datele Dvs. vor fi sterse.

 

Evident daca plasati comenzi, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate si pentru livrarea produselor si îndeplinirea altor obligatii care ar putea rezulta din contractul dintre noi si Dvs. care se încheie urmare a comenzii Dvs. acceptate de noi. Daca plasati comenzi, putem prelucra datele dvs. si pentru eventuala solutionare a reclamatiilor, precum si îndeplinirea altor obligatii legale cum ar fi pastrarea facturilor, transmiterea de oferte de marketing referitoare la produsele noastre.

 

Informatii detaliate despre politica de prelucrare a datelor personale gasiti pe www.dataprotection.ro

 

Va puteti exercita oricare dintre drepturile mentionate mai sus gratuit prin cerere scrisa la C.P. 75, O.P. 83, Bucuresti, prin apelare telefonica la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal) sau prin email la adresa www.direct-office.ro.

Urmare a unei cereri de exercitare a drepturilor de mai sus noi putem sa va contactam pentru verificarea identitatii.

 

Noi vom asigura cu strictete protectia, securitatea si confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom dezvalui aceste date strict în masura necesarului prestatorilor nostri de servicii catre care transferam datele pentru printari, oferte, livrari, expedieri cataloage etc., precum si partenerilor nostri comerciali în masura în care dvs. sunteti de acord cu primirea de oferte comerciale de la acesti parteneri.

 

Prin semnarea si expedierea Cuponului la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau prin validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, în cadrul acestei Campanii acceptati acest regulament si politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor de mai sus.

Organizatorul campaniei poate solicita particiantului care castiga premiul campaniei, în baza unui acord scris prin care îsi exprima consimtamantul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de resedinta sau fotografia sa poata fi facute publice si folosite în scopuri publicitare de catre Organizator, în diverse materiale tiparite, fara nicio pretentie materiala. Organizatorul nu conditioneaza participarea la campanie sau înmanarea premiului de semnarea acestei declaratii de acord a castigatorului/castigatorilor.

Puteti consulta Politica de prelucrare a datelor Personale pe siteul nostru www.direct-office.ro.

Ne puteti contacta pentru orice clarificare sau cu intrebari despre datele Dvs. la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal).

SECTIUNEA 11.        ANUNTAREA INCHEIERII CAMPANIEI PROMOTIONALE:

 

Datele privind  incheierea si rezultatele ofertei de premiere vor fi publicate pe site-ul:

www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-maximal-unic-de-11-000-lei-2020 începand cu data de 06.09.2021.

 

SECTIUNEA 12.        REGULAMENTUL OFICIAL

 

al campaniei promotionale „Marele Premiu Maximal Unic de 11.000 lei” va fi publicat pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-maximal-unic-de-11-000-lei-2020 începand cu data de 17.08.2020 si va fi disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, care suna la 021/203.61.32  sau care expediaza pe adresa Organizatorului la: O.P. 83, C.P. 75 Bucuresti o solicitare scrisa în care se va mentiona adresa completa la care se doreste trimiterea Regulamentului.

 

SECTIUNEA 13.        ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

 

Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca as prezentului Regulament.

 

Orice participant la aceasta campanie va citi cu atentie regulamentul campaniei, întrucat prin semnarea si  expedierea Cuponului valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, se considera ca s-a declarat implicit pe  deplin de acord cu acesta.

 

Participantii la aceasta campanie vor citi cu atentie si în întregime oferta cu privire la campania promotionala „Marele Premiu Maximal Unic de 11.000 lei” întrucat prin participarea la campanie, materializata în expedierea Cuponului valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, se considera ca au citit, înteles si acceptat pe deplin  aceasta oferta asa cum a fost ea formulata de S.C. Direct Office S.R.L.

 

Regulamentul este întocmit conform legislatiei aplicabile în Romania, este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant care scrie la O.P. 83, C.P. 75, Bucuresti sau suna la telefon 021/203.61.32 (numar cu taxare normala) luni-vineri între orele 8-18; sambata 8-14, pe toata durata campaniei sau printr-o cerere scrisa în care se va mentiona adresa completa la care se doreste trimiterea regulamentului de participare si care va fi expediata pe adresa Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc.B, ap.2, sector 1, Bucuresti.

 

Participantilor nu le este impusa în contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara costurilor de expediere a Cupoanelor prin posta, de solicitare a Regulamentului campaniei sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 (numar cu taxare normala) pentru informatii cu privire la campanie.

 

Nu se dau informatii la birourile Organizatorului, ci  numai telefonic sau în scris.

 

Prezentul Regulament se autentifica, azi __.07.2020, într-un singur exemplar original care se pastreaza la arhiva notariala si s-au eliberat 2 (doua) duplicate cu valoare judiciara de exemplare originale.

 

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

Castigatorul desemnat in urma tragerii la sorti electronice: Cuturescu Eugenia – Localitatea Bucuresti

SECTIUNEA 1.          ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei loterii publicitare este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comerciala de drept roman, cu sediul in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/17509/2003, avand Cod de inregistrare Fiscala RO 16011375, inregistrat in registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numarul de notificare 1004. Participantii care doresc sa participe la loteria publicitara sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al loteriei publicitare, potrivit celor mentionate mai jos. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii loteriei publicitare. Eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-500-lei-2020 cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarii respective.

SECTIUNEA 2.          ARIA DE DESFASURARE A LOTERIEI PUBLICITARE

Loteria publicitara este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Prin aceasta loterie publicitara, Organizatorul promoveaza produsele si suplimentele alimentare, denumite in continuare articole, pe care le vinde in Romania si le prezinta in cataloagele sale.

SECTIUNEA 3.          DURATA LOTERIEI PUBLICITARE

Aceasta loterie publicitara incepe la data de 17.08.2020 si se va incheia la data de 31.08.2021. Vor fi luate in considerare in vederea desemnarii castigatorilor numai Cupoanele valide expediate la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, pana la data de 16.08.2021 – data postei, validate telefonic pana la data de 16.08.2021 la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75. Inainte de inceperea loteriei publicitare si dupa incetarea duratei loteriei publicitare, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la loteria publicitara.

SECTIUNEA 4.          DREPTUL DE PARTICIPARE

Loteria publicitara este deschisa tuturor persoanelor fizice care au domiciliul/resedinta in Romania si care au primit materialele de prezentare ale acestei loterii publicitare. Nu pot participa: angajatii societatii Direct Office S.R.L., ai agentiilor implicate in aceasta loterie publicitara, precum si rudele de gradul I (copii, parinti) si sotul/sotia celor de mai sus.

SECTIUNEA 5.          DESCRIEREA PREMIILOR

In cadrul acestei loterii publicitare se acorda:

1). premiul I - un cec bancar in valoare de 15.500 lei sau contravaloarea sa.

2). premiul II - mai multe cecuri de reducere, in valoare de cate 10 lei fiecare, ce pot fi folosite pentru a obtine o reducere cu ocazia unei noi comenzi adresata Organizatorului. Numarul acestor cecuri de reducere va fi egal cu numarul de Cupoane valide primite de la clienti. Astfel fiecare participant valid, chiar daca nu castiga premiul I (care este unic si se acorda prin tragere la sorti), este asigurat ca va primi un premiu II, reprezentand un cec de reducere in valoare de 10 lei fiecare. Organizatorul suporta impozitul pe veniturile din premii.

 

 

SECTIUNEA 6.          MECANISMUL DE DESFASURARE A LOTERIEI PUBLICITARE

In conditiile acestui Regulament, poate participa la loteria publicitara orice persoana care este interesata de loteria publicitara si indeplineste in acelasi timp cumulativ urmatoarele conditii:

(a) primeste prin posta de la Direct Office S.R.L. propunerea de a participa la loteria publicitara si materialele care descriu loteria publicitara, ce contin intre altele Cupon de Acceptare a Cecului si de Comanda (numit peste tot in acest Regulament Cuponul).  

(b) trimite prin posta Cuponul valid, pe care a lipit vinieta de validare, la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, cu respectarea conditiilor acestui Regulament, cel tarziu pana la data 16.08.2021 sau

(b1) isi valideaza telefonic Cuponul la Call-Center: 021.203.61.32 si 021.208.70.75 cel tarziu pana la data 16.08.2021.

Prin indeplinirea tuturor conditiilor enumerate mai sus un participant este considerat valid pentru participarea in cadrul acestei loterii publicitare.

 

Un Cupon valid in sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect si complet, semnat si datat expediat la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validat telefonic.

 

Un Participant valid in sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoana care a expediat Cuponul sau valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau l-a validat telefonic si a participat la loteria publicitara respectand conditiile regulamentare asa cum sunt descrise in mesajul publicitar.

 

SECTIUNEA 7.          TRAGEREA LA SORTI A PREMIULUI

Tragerea la sorti care va desemna castigatorul premiului I, va avea loc in data de 06.09.2021, in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agentiei de marketing direct, al unui reprezentant al Politiei si/sau al unui reprezentant al O.P.C., sub supravegherea unui notar public.

Lista de tragere la sorti va fi constituita din totalitatea participantilor valizi la loteria publicitara.

SECTIUNEA 8.          PROCEDURA DE INMANARE A PREMIILOR

Castigatorul premiului I, desemnat in cadrul tragerii la sorti va fi instiintat de premiul castigat de catre Organizatorul loteriei publicitare in scris in termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Premiul I al loteriei publicitare va fi inmanat castigatorului desemnat in maxim 30 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Castigatorul va fi invitat sa se prezinte, la o data stabilita de comun acord, la birourile Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti. El se va prezenta cu buletinul sau cartea de identitate (valabila), la sediul Organizatorului, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 16:00, in maxim 30 de zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Cu aceasta ocazie el va semna un proces verbal de predare - primire a premiului completat cu acordul expres si neechivoc, pentru prelucrarea seriei si numarului actului de identitate si a codului numeric personal, necesare doar in evidente contabile, conform legislatiei in vigoare.

In cazul in care castigatorul  premiului I al  loteriei publicitare nu isi revendica premiul castigat in decurs de 30 de zile lucratoare de la tragerea la sorti a loteriei publicitare, acesta isi va pierde dreptul asupra premiului si nu va putea fi despagubit in bani sau cu alte beneficii. Daca premiul nu este revendicat, el va fi repus in joc in cadrul loteriilor publicitare urmatoare cu premii echivalente.

In asteptarea tragerii la sorti pentru  premiul I, Organizatorul isi rezerva dreptul de a expedia participantilor premiul II, constand intr-un cec de reducere de 10 lei fiecare, impreuna cu comanda efectuata.

Participantii primesc impreuna cu comanda efectuata si cadourile aferente loteriei publicitare. Fotografiile cadourilor prezentate in mesajul publicitar au caracter noncontractual, organizatorul rezervandu-si dreptul sa ofere produse echivalente, functie de stocul existent.

Cecurile neexpediate in coletele cu comenzi, vor fi acordate participantilor valizi, dupa expirarea perioadei campaniei, prin scrisoare simpla. Aceste cecuri pot fi folosite cu ocazia unei noi comenzi adresata Organizatorului. Neutilizarea cecului de reducere duce la anularea castigului si neacordarea premiului.

 

SECTIUNEA 9.          FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la loteria publicitara, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. Aceasta loterie publicitara poate fi incheiata inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta loterie publicitara, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul

www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-500-lei-2020.

SECTIUNEA 10.        LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la loteria publicitara. Organizatorul nu este raspunzator in niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a loteriei publicitare. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nici nu va fi implicat in litigii legate de persoana careia ii apartine Cuponul.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care numarul de telefon sau adresa postala completate in cupon nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorul sau pentru situatiile in care, din motive obiective Organizatorului, castigatorul nu a putut fi contactat. In acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept castigator. De asemenea, reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

 

Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile stabilite prin Regulamentul Oficial al loteriei publicitare. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Oficial al loteriei publicitare, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei loterii publicitare.

 

SECTIUNEA 11.        TAXE

 

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul loteriei publicitare este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 12.        ANGAJAMENTE SI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

Prin semnarea si expedierea Cuponului in cadrul acestei Campanii si lasarea nebifata a casutei de nonaccept din textul de informare persoane vizate cu privire la Legea 677/2001, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing fara alte obligatii din partea Organizatorului.

Organizatorul loteriei publicitare poate solicita participantului care castiga premiul loteriei publicitare, in baza unui acord scris prin care isi exprima consimtamantul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de resedinta sau fotografia sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, fara nicio pretentie materiala. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau inmanarea premiului de semnarea acestei declaratii.

SECTIUNEA 13.        PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care Dvs. le completati pe Cuponul expediat catre noi, sau pe care le comunicati telefonic la 021.203.61.32 si 021.208.70.75, vor fi prelucrate de catre noi, operatorul: Direct Office S.R.L., cu sediul social in B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, CUI RO 16011375, J J40/17509/2003, tel. 021/203.61.32, e-mail [email protected], adresa de corespondenta OP 83, CP 75 Bucuresti, pentru scop de marketing (trimiterea de oferte si promotii) si statistica (statistici si oferte bazate pe preferintele Dvs.). Veti putea astfel primi oferte care prezinta mai mult interes pentru Dvs. Aveti dreptul de a va dezabona oricand. Aveti dreptul de a va opune statisticilor.

 

Daca va veti opune prelucrarii datelor Dvs. personale in scop de marketing inclusiv profilare, datele Dvs. personale nu vor mai fi prelucrate in acest scop si nu veti mai primi oferte de produse si invitatii de participare la promotii, etc.

 

Prelucrarea datelor Dvs. se realizeaza cu respectarea Regulamentului European UE 2016/679 pe baza acordului Dvs. daca nu sunteti client sau in interes legitim daca sunteti client si ne-ati oferit adrese de e-mail sau telefon pentru oferte.

 

In mod distinct datele vor fi prelucrate pentru expedierea premiilor campaniilor/loteriilor publicitare pe care le organizam.

 

Aveti in orice moment dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dvs. personale in scop de marketing si/sau profilare Conform Regulamentului UE 2016/679 aveti si drept de acces, rectificare, stergere, de a va opune sau a restrictiona prelucrarea si de a depune plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de Dvs., structurat, intr-un format care poate fi citit automat inclusiv posibilitatea ca datele sa fie transferate de noi direct unui alt operator, la cererea Dvs. (portabilitatea datelor).

 

Datele Dvs. vor fi prelucrate atat timp cat este necesar pentru scopurile pentru care se realizeaza prelucrarea, dar in orice caz nu mai mult de 5 ani de la data la care Dvs. ati participat la ultima campanie/loterie publicitara sau ati realizat ultima achizitie de produse de la noi. Daca va dezabonati datele nu vor mai fi prelucrate pentru trimiterea ofertelor. Daca solicitati stergerea completa a datelor, renuntand la premii, atunci datele Dvs. vor fi sterse.

 

Evident daca plasati comenzi, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate si pentru livrarea produselor si indeplinirea altor obligatii care ar putea rezulta din contractul dintre noi si Dvs. care se incheie urmare a comenzii Dvs. acceptate de noi. Daca plasati comenzi, putem prelucra datele dvs. si pentru eventuala solutionare a reclamatiilor, precum si indeplinirea altor obligatii legale cum ar fi pastrarea facturilor, transmiterea de oferte de marketing referitoare la produsele noastre.

 

Informatii detaliate despre politica de prelucrare a datelor personale gasiti pe www.dataprotection.ro

 

Va puteti exercita oricare dintre drepturile mentionate mai sus gratuit prin cerere scrisa la C.P. 75, O.P. 83, Bucuresti, prin apelare telefonica la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal) sau prin email la adresa www.direct-office.ro.

Urmare a unei cereri de exercitare a drepturilor de mai sus noi putem sa va contactam pentru verificarea identitatii.

 

Noi vom asigura cu strictete protectia, securitatea si confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom dezvalui aceste date strict in masura necesarului prestatorilor nostri de servicii catre care transferam datele pentru printari, oferte, livrari, expedieri cataloage etc., precum si partenerilor nostri comerciali in masura in care dvs. sunteti de acord cu primirea de oferte comerciale de la acesti parteneri.

 

Prin semnarea si expedierea Cuponului la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau prin validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75 in cadrul acestei Campanii acceptati acest regulament si politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor de mai sus.

 

Organizatorul loteriei publicitare poate solicita participantului care castiga premiul loteriei publicitare, in baza unui acord scris prin care isi exprima consimtamantul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de resedinta sau fotografia sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, fara nicio pretentie materiala. Organizatorul nu conditioneaza participarea la loteria publicitara sau inmanarea premiului de semnarea acestei declaratii de acord a castigatorului/castigatorilor.

Puteti consulta Politica de prelucrare a datelor Personale pe siteul nostru www.direct-office.ro.

Ne puteti contacta pentru orice clarificare sau cu intrebari despre datele Dvs. la Serviciul Relatii Clienti 021/203.61.32 (numar cu tarif normal).

SECTIUNEA 14.        ANUNTAREA CASTIGATORULUI PREMIULUI

Numele castigatorului premiului I desemnat prin tragere la sorti, judetul de resedinta si premiul castigat vor fi publicate pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-500-lei-2020 incepand cu data de 06.09.2021, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

SECTIUNEA 15.        REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE

Regulamentul Oficial al loteriei publicitare „Jocul de 15.500 lei” va fi publicat pe site-ul

www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-500-lei-2020 incepand cu data de 17.08.2020 si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care suna la 021/203.61.32 sau care expediaza pe adresa Organizatorului la: O.P. 83, C.P. 75 Bucuresti o solicitare scrisa in care se va mentiona adresa completa la care se doreste trimiterea Regulamentului.

SECTIUNEA 16.        ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

Participarea la aceasta loterie publicitara implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Documentele ce insotesc aceasta oferta de premiere au scopuri pur publicitare. Participantii la aceasta loterie publicitara vor citi cu atentie si in intregime oferta cu privire la loteria publicitara „Jocul de 15.500 lei”, intrucat prin participarea la loteria publicitara, materializata in expedierea Cuponului valid la O.P. 83 - C.P. 75 Bucuresti, sau validarea lui telefonica la 021.203.61.32 si 021.208.70.75 se considera ca au citit, inteles si acceptat pe deplin  aceasta oferta asa cum a fost ea formulata de S.C. Direct Office S.R.L.

Participantilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara costurilor de expediere a Cupoanelor prin posta, de solicitare a Regulamentului loteriei publicitare sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 si 021.208.70.75  (numar cu taxare normala) pentru informatii cu privire la loteria publicitara sau pentru validarea Cuponului.

Nu se dau informatii la birourile Organizatorului, ci doar telefonic sau in scris.

 

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

Autentificat notarial sub nr. 4087  / 15.07.2019

Castigatorul desemnat in urma tragerii la sorti electronice: Radu Ion – Bucuresti

SECŢIUNEA 1.ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei promoții este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comercială de drept român, cu sediul în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București sub nr. J40/17509/2003, având Cod de înregistrare Fiscală RO 16011375, înregistrat în registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numărul de notificare 1004. Participanții care doresc să participe la promoție sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Promoției, potrivit celor menționate mai jos. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Promoției. Eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința publicului pe site-ul

www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-000-lei-2019 cu minim 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificării respective.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A PROMOŢIEI

Promoția este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României. Prin această promoție, Organizatorul promovează produsele și suplimentele alimentare, denumite în continuare articole, pe care le vinde în România și le prezintă în cataloagele sale.

SECŢIUNEA 3. DURATA PROMOŢIE

Această promoție începe la data de 01.08.2019 și se va încheia la data de 31.08.2020. Vor fi luate în considerare în vederea desemnării câștigătorilor numai Cupoanele valide expediate pâna la data de 17.08.2020 - data poștei. Înainte de începerea Promoției și după încetarea duratei Promoției, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Promoție.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Promoția este deschisă tuturor persoanelor fizice care au domiciliul/reședinta în Romania și care au primit materialele de prezentare ale acestei promoții. Nu pot participa: angajații societății Direct Office S.R.L., ai agențiilor implicate în această promoție, precum și rudele de gradul I (copii, părinți) și soțul/soția celor de mai sus.

SECŢIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR

În cadrul acestei promoții se acordă:

1). premiul I - un cec bancar în valoare de 15.000 lei sau contravaloarea sa.

2). premiul II - mai multe cecuri de reducere, în valoare de câte 10 lei fiecare, ce pot fi folosite pentru a obține o reducere cu ocazia unei noi comenzi adresată Organizatorului. Numărul acestor cecuri de reducere va fi egal cu numărul de Cupoane valide primite de la clienți. Astfel fiecare participant valid, chiar dacă nu câstigă premiul I (care este unic și se acordă prin tragere la sorți), este asigurat că va primi un premiu II, reprezentând un cec de reducere în valoare de 10 lei fiecare. Organizatorul suportă impozitul pe veniturile din premii.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A PROMOŢIEI

În condițiile acestui Regulament, poate participa la promoție orice persoană care este interesată de promoție și îndeplineste în același timp cumulativ următoarele condiții:

(a) primește prin poștă de la Direct Office S.R.L. propunerea de a participa la promoție și materialele care descriu Promoția, ce conțin între altele Cupon de Acceptare a Cecului și de Comandă (numit peste tot în acest Regulament Cuponul).

(b) trimite prin postă Cuponul valid, pe care a lipit vinieta de validare, la O.P. 83 - C.P. 75 București, cu respectarea condițiilor acestui Regulament, cel târziu până la data 17.08.2020.

Prin îndeplinirea tuturor condițiilor enumerate mai sus un participant este considerat valid pentru participarea în cadrul acestei promoții.

Un Cupon valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect și complet, semnat și datat.

Un Participant valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoana care a expediat Cuponul său valid și a participat la promoție respectând condițiile regulamentare așa cum sunt descrise în mesajul publicitar.

SECŢIUNEA 7. TRAGEREA LA SORŢI A PREMIULUI

Tragerea la sorți care va desemna câștigătorul premiului I, va avea loc în data de 04.09.2020, în prezența unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agenției de marketing direct, al unui reprezentant al Poliției si/sau al unui reprezentant al O.P.C., sub supravegherea unui notar public.

Lista de tragere la sorți va fi constituită din totalitatea participanților valizi la promoție.

SECŢIUNEA 8. PROCEDURA DE ÎNM�NARE A PREMIILOR

Câștigătorul premiului I, desemnat în cadrul tragerii la sorți va fi înștiințat de premiul câștigat de către Organizatorul promoției în scris în termen de 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți.

Premiul I al promoției va fi înmânat câștigătorului desemnat în maxim 30 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. Câștigătorul va fi invitat să se prezinte, la o data stabilită de comun acord, la birourile Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, București. El se va prezenta cu buletinul sau cartea de identitate (valabilă), la sediul Organizatorului, de luni pâna vineri, între orele 10:00 - 16:00, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. Cu această ocazie el va semna un proces verbal de predare - primire a premiului completat cu acordul expres și neechivoc, pentru prelucrarea seriei și numărului actului de identitate și a codului numeric personal, necesare doar în evidențe contabile, conform legislației în vigoare.

În cazul în care câștigătorul premiului I al promoției nu își revendică premiul câștigat în decurs de 30 de zile lucrătoare de la tragerea la sorți a promoției, acesta își va pierde dreptul asupra premiului și nu va putea fi despăgubit în bani sau cu alte beneficii. Dacă premiul nu este revendicat, el va fi repus în joc în cadrul promoțiilor următoare cu premii echivalente.

În așteptarea tragerii la sorți pentru premiul I, Organizatorul își rezerva dreptul de a expedia participanților premiul II, constând într-un cec de reducere de 10 lei fiecare, împreună cu comanda efectuată.

Participanții primesc împreună cu comanda efectuată și cadourile aferente promoției. Fotografiile cadourilor prezentate în mesajul publicitar au caracter noncontractual, organizatorul rezervându-și dreptul să ofere produse echivalente, funcție de stocul existent.

Cecurile neexpediate în coletele cu comenzi, vor fi acordate participanților valizi, după expirarea perioadei campaniei, prin scrisoare simplă. Aceste cecuri pot fi folosite cu ocazia unei noi comenzi adresată Organizatorului. Neutilizarea cecului de reducere duce la anularea câștigului și neacordarea premiului.

SECŢIUNEA 9. FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul dacă invocă forța majoră este obligat să comunice participanților la promoție, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia. Această Promoție poate fi încheiată înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Promoție, dar nu înainte de a anunța publicul pe site-ul

www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-000-lei-2019.

SECŢIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la promoție. Organizatorul nu este răspunzător în niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a promoției. Organizatorul nu va avea nicio răspundere și nici nu va fi implicat în litigii legate de persoana căreia îi aparține Cuponul.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care numărul de telefon sau adresa poștală completate în cupon nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta câștigătorul sau pentru situațiile în care, din motive obiective Organizatorului, câștigătorul nu a putut fi contactat. În acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept câștigător. De asemenea, reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

Prin participarea la prezenta promoție, participanții sunt de acord să respecte regulile și toate condițiile stabilite prin Regulamentul Oficial al Promoției. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulamentul Oficial al promoției, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei promoții.

SECŢIUNEA 11. TAXE

Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul promoției este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECŢIUNEA 12. ANGAJAMENTE ȘI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

Prin semnarea și expedierea Cuponului în cadrul acestei Campanii și lăsarea nebifată a căsuței de nonaccept din textul de informare persoane vizate cu privire la Legea 677/2001, participanții își dau acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și folosite în viitor pentru a transmite prin poștă, telefon, SMS, noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing fără alte obligații din partea Organizatorului.

Organizatorul promoției poate solicita participantului care câștigă premiul promoției, în baza unui acord scris prin care îsi exprimă consimțământul expres și neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de reședință sau fotografia lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, fară nicio pretenție materială. Organizatorul nu condiționează participarea la Campanie sau înmânarea premiului de semnarea acestei declarații.

SECŢIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care Dvs. le completați pe talonul pe care îl expediați către noi vor fi prelucrate de către noi, operatorul: Direct Office S.R.L., cu sediul social în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, București, CUI RO 16011375, J J40/17509/2003, tel. 021/203.61.32, e-mail [email protected], adresa de corespondență OP 83, CP 75 București, pentru scop de marketing (trimiterea de oferte și promoții) și statistică (statistici și oferte bazate pe preferințele Dvs.). Veți putea astfel primi oferte care prezintă mai mult interes pentru Dvs. Aveți dreptul de a vă dezabona oricând. Aveți dreptul de a vă opune statisticilor.

Dacă vă veți opune prelucrării datelor Dvs. personale în scop de marketing inclusiv profilare, datele Dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop și nu veți mai primi oferte de produse și invitații de participare la promotii, etc.

Prelucrarea datelor Dvs. se realizează cu respectarea Regulamentului European UE 2016/679 pe baza acordului Dvs. dacă nu sunteți client sau în interes legitim dacă sunteți client si ne-ați oferit adrese de e-mail sau telefon pentru oferte.

In mod distinct datele vor fi prelucrate pentru expedierea premiilor promoțiilor pe care le organizăm.

Aveți în orice moment dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. personale în scop de marketing și/sau profilare Conform Regulamentului UE 2016/679 aveți și drept de acces, rectificare, ștergere, de a vă opune sau a restricționa prelucrarea și de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de Dvs., structurat, într-un format care poate fi citit automat inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate de noi direct unui alt operator, la cererea Dvs. (portabilitatea datelor).

Datele Dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care se realizează prelucrarea, dar în orice caz nu mai mult de 5 ani de la data la care Dvs. ați participat la ultima promoție sau ați realizat ultima achiziție de produse de la noi. Daca va dezabonati datele nu vor mai fi prelucrate pentru trimiterea ofertelor. Daca solicitati stergerea completa a datelor, renuntand la premii, atunci datele Dvs. vor fi sterse.

Evident dacă plasați comenzi, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate și pentru livrarea produselor și îndeplinirea altor obligatii care ar putea rezulta din contractul dintre noi și Dvs. care se încheie urmare a comenzii Dvs. acceptate de noi. Dacă plasați comenzi, putem prelucra datele dvs. și pentru eventuala soluționare a reclamațiilor, precum și îndeplinirea altor obligații legale cum ar fi păstrarea facturilor, transmiterea de oferte de marketing referitoare la produsele noastre.

Informații detaliate despre politica de prelucrare a datelor personale gasiți pe www.dataprotection.ro

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus gratuit prin cerere scrisă la C.P. 75, O.P. 83, București, prin apelare telefonica la Serviciul Relații Clienți 021/203.61.32 (numar cu tarif normal) sau prin email la adresa www.direct-office.ro.

Urmare a unei cereri de exercitare a drepturilor de mai sus noi putem să vă contactăm pentru verificarea identității.

Noi vom asigura cu strictețe protecția, securitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom dezvălui aceste date strict în măsura necesarului prestatorilor noștri de servicii către care transferăm datele pentru printări, oferte, livrări, expedieri cataloage etc., precum și partenerilor nostri comerciali în măsura în care dvs. sunteți de acord cu primirea de oferte comerciale de la acești parteneri.

Prin semnarea și expedierea Cuponului în cadrul acestei Campanii acceptați acest regulament și politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor de mai sus.

Organizatorul promoției poate solicita participanților care vor câștiga premiul promoției, în baza unui acord scris prin care își exprimă consimțământul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de reședință sau fotografia lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, fară nicio pretenție materială. Organizatorul nu condiționează participarea la promoție sau înmânarea premiului de semnarea acestei declarații de acord a câștigătorului/câștigătorilor.

Puteți consulta Politica de prelucrare a datelor Personale pe siteul nostru www.direct-office.ro.

Ne puteți contacta pentru orice clarificare sau cu intrebari despre datele Dvs. la Serviciul Relații Clienți 021/203.61.32 (numar cu tarif normal).

SECŢIUNEA 14. ANUNŢAREA C�ȘTIGĂTORULUI PREMIULUI

Numele câștigătorului premiului I desemnat prin tragere la sorți, județul de reședință și premiul câștigat vor fi publicate pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-000-lei-2019 începând cu data de 04.09.2020, conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI

Regulamentul Oficial al Promoției "Jocul de 15.000 lei/2019" va fi publicat pe site-ul

www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-15-000-lei-2019 �începând cu data de 01.08.2019 și va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care sună la 021/203.61.32 sau care expediază pe adresa Organizatorului la: O.P. 83, C.P. 75 București o solicitare scrisă în care se va menționa adresa completă la care se dorește trimiterea Regulamentului.

SECŢIUNEA 16. ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

Participarea la această promoție implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Documentele ce însoțesc aceasta oferta de premiere au scopuri pur publicitare. Participanții la această promoție vor citi cu atenție și în întregime oferta cu privire la promoția "Jocul de 15.000 lei/2019", întrucât prin participarea la promoție, materializată în expedierea Cuponului valid se consideră că au citit, înteles și acceptat pe deplin�această ofertă așa cum a fost ea formulată de S.C. Direct Office S.R.L.

Participanților nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară costurilor de expediere a Cupoanelor prin poștă, de solicitare a Regulamentului promoției sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 (număr cu taxare normală) pentru informații cu privire la promoție.

Nu se dau informații la birourile Organizatorului, ci doar telefonic sau în scris.

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

Autentificat notarial sub nr. 3960  / 08.07.2019

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei campanii promoționale este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comercială de drept român, cu sediul în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București sub nr. J40/17509/2003, având Cod de înregistrare Fiscală RO 16011375, înregistrat în registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numărul de notificare 1004 (denumit în cele ce urmează "Organizatorul"). Participanții care doresc să participe la promoție sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al campaniei promoționale, potrivit celor menționate mai jos. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Promoției. Eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința publicului cu minim 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificării respective, pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-maximal-unic-de-12-500-lei-2019.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A PROMOŢIEI

Campania promoționalăeste organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României. Prin această campanie promoțională, Organizatorul promovează produsele și suplimentele alimentare, denumite în continuare articole, pe care le vinde în România și le prezintă în cataloagele sale.

SECŢIUNEA 3. DURATA PROMOŢIE

Societatea Direct Office S.R.L. lanseaza o ofertă de premiere în cadrul unei campanii promoționale fără loterie publicitară, în vederea promovării produselor și suplimentelor alimentare ce figureaza în cataloagele sale în perioada 01.08.2019 - 31.08.2020. Vor fi luate în considerare în vederea desemnării câștigăorilor numai Cupoanele valide expediate până la data de 17.08.2020 - data poștei.

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la campanie în condițiile acestui Regulament al Ofertei de premiere orice persoană care este interesată de campanie și îndeplinește în același timp cumulativ următoarele condiții:

(a) primește prin poștă de la Direct Office SRL materialele promoționale care conțin propunerea de a participa, Cuponul de Comanda, Cerere a Premiului si Acord de Plata (numit în continuare Cuponul) și Certificatul de Garanție pentru Premiul în bani, (b) trimite prin poștă în perioada campaniei, la O.P. 83, C.P. 75, București până la data 17.08.2020, Cuponul său valid semnat și datat. Fiecare participant primește un număr unic de identificare, care apare pe Cupon. Astfel, chiar dacă se trimit mai multe Cupoane, participantul primeste un singur premiu, acelasi chiar daca trimite unul sau mai multe Cupoane.

Un Cupon valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect și complet, semnat și datat și este trimis în perioada promoției.

Nu pot participa angajații societății Direct Office S.R.L., ai agențiilor implicate în această campanie, precum și rudele de gradul I (copii, părinți) și soțul/soția celor de mai sus.

SECŢIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIULUI. MECANISMUL SI DESCRIEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE. ACORDAREA PREMIILOR

In cadrul acestei campanii promoționale se acordă o sumă globală, totală, cumulată de maxim 12.500 lei (125 milioane lei vechi), denumită Marele Premiu Maximal Unic, ce va fi oferită participanților fără tragere la sorți. Acesta se împarte în mod egal fără tragere la sorți între toate persoanele care vor expedia în perioada campaniei cel puțin un Cupon valid. Astfel: dacă Direct Office S.R.L. primește un singur Cupon valid, persoana care l-a expediat primește Marele Premiu Maximal Unic de 12.500 lei/2019. Dacă sunt mai mulți expeditori, Marele Premiu Maximal Unic de 12.500 lei/2019 va fi împărțit, fără tragere la sorți, în sume egale între toți expeditorii care au returnat Cuponul valid în condițiile Regulamentului acestei oferte de premiere. Prin urmare, suma atribuită fiecărui expeditor va fi calculată în funcție de numărul de expeditori, dar nu va fi

 

mai mica de 10 lei - premiu minimal garantat. În cazul atingerii sumei minime (premiul minimal garantat), participantul va primi un bon de reducere in valoare de 10 lei, ce va putea fi folosit la achiziționarea oricărui produs al Organizatorului. Opțiunea pentru reducere poate fi exprimată cu ocazia oricărei comenzi în termen de 1 an de la sfârșitul promoției. Acordarea premiilor se face după expirarea perioadei campaniei, într-o perioadă de maxim 12 luni, sau chiar mai scurtă în funcție de numărul de participanți. Dacă același expeditor trimite mai multe Cupoane se ia în considerare ca fiind un singur expeditor, indiferent de numărul de Cupoane trimise și va primi un singur premiu. Organizatorul va suporta impozitul pe venitul din premii.

 

SECŢIUNEA 6. FORŢA MAJORĂ

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la promoție, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

SECŢIUNEA 7. LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la promoție. Organizatorul nu este răspunzător în niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a promoției. Organizatorul nu va avea nicio răspundere și nici nu va fi implicat în litigii legate de persoana căreia îi aparține Cuponul. Organizatorul Promoției și companiile implicate în organizarea ei nu vor fi parte în litigiile referitoare la pretenții asupra dreptului de proprietate asupra cupoanelor participante la prezenta Promoție. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra cupoanelor participante la prezenta Promoție nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Promoției va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Promoție, cauzate de poștă, ale persoanei care dorește să se înscrie în Promoție. Prin participarea la prezenta Promoție, participanții sunt de acord să respecte regulile și toate condițiile stabilite prin Regulamentul Oficial al Promoției. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulamentul Oficial al Promoției, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promoții. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care numărul de telefon sau adresa de email expediate de participant nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta câștigătorul sau pentru situațiile în care, din motive obiective Organizatorului, câștigătorul nu a putut fi contactat. În acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept câștigător. De asemenea, reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

SECŢIUNEA 8. TAXE

Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul promoției este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECŢIUNEA 9. ANGAJAMENTE ȘI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

La aceasta campanie de promovare pot participa doar persoanele interesate de produsele societatii noastre si/sau ale partenerilor nostri, care doresc sa primeasca oferte din partea noastra si/sau a partenerilor nostri, precum si invitatii de participare la alte actiuni de promovare.

SECŢIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care Dvs. le completați pe talonul pe care îl expediați către noi vor fi prelucrate de către noi, operatorul: Direct Office S.R.L., cu sediul social în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, București, CUI RO 16011375, J40/17509/2003, tel. 021/203.61.32, e-mail [email protected], adresa de corespondență OP 83, CP 75 București, pentru scop de marketing (trimiterea de oferte și promoții) și statistică (statistici și oferte bazate pe preferințele Dvs.). Veți putea astfel primi oferte care prezintă mai mult interes pentru Dvs. Aveți dreptul de a vă dezabona oricând. Aveți dreptul de a vă opune statisticilor.

Dacă vă veți opune prelucrării datelor Dvs. personale în scop de marketing inclusiv profilare, datele Dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop și nu veți mai primi oferte de produse și invitații de participare la promotii, etc.

Prelucrarea datelor Dvs. se realizează cu respectarea Regulamentului European UE 2016/679 pe baza acordului Dvs. dacă nu sunteți client sau în interes legitim dacă sunteți client si ne-ați oferit adrese de

e-mail sau telefon pentru oferte.

In mod distinct datele vor fi prelucrate pentru expedierea premiilor promoțiilor pe care le organizăm.

Aveți în orice moment dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. personale în scop de marketing și/sau profilare Conform Regulamentului UE 2016/679 aveți și drept de acces, rectificare, ștergere, de a vă opune sau a restricționa prelucrarea și de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de Dvs., structurat, într-un format care poate fi citit automat inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate de noi direct unui alt operator, la cererea Dvs. (portabilitatea datelor).

Datele Dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care se realizează prelucrarea, dar în orice caz nu mai mult de 5 ani de la data la care Dvs. ați participat la ultima promoție sau ați realizat ultima achiziție de produse de la noi. Daca va dezabonati datele nu vor mai fi prelucrate pentru trimiterea ofertelor. Daca solicitati stergerea completa a datelor, renuntand la premii, atunci datele Dvs. vor fi sterse.

Evident dacă plasați comenzi, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate și pentru livrarea produselor și îndeplinirea altor obligatii care ar putea rezulta din contractul dintre noi și Dvs. care se încheie urmare a comenzii Dvs. acceptate de noi. Dacă plasați comenzi, putem prelucra datele dvs. și pentru eventuala soluționare a reclamațiilor, precum și îndeplinirea altor obligații legale cum ar fi păstrarea facturilor, transmiterea de oferte de marketing referitoare la produsele noastre.

Informații detaliate despre politica de prelucrare a datelor personale gasiți pe www.dataprotection.ro

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus gratuit prin cerere scrisă la C.P. 75, O.P. 83, București, prin apelare telefonica la Serviciul Relații Clienți 021/203.61.32 (numar cu tarif normal) sau prin email la adresa www.direct-office.ro.

Urmare a unei cereri de exercitare a drepturilor de mai sus noi putem să vă contactăm pentru verificarea identității.

Noi vom asigura cu strictețe protecția, securitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom dezvălui aceste date strict în măsura necesarului prestatorilor noștri de servicii către care transferăm datele pentru printări, oferte, livrări, expedieri cataloage etc., precum și partenerilor nostri comerciali în măsura în care dvs. sunteți de acord cu primirea de oferte comerciale de la acești parteneri.

Prin semnarea și expedierea Cuponului în cadrul acestei Campanii acceptați acest regulament și politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor de mai sus.

Organizatorul promoției poate solicita participanților care vor câștiga premiul promoției, în baza unui acord scris prin care își exprimă consimțământul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de reședință sau fotografia lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, fară nicio pretenție materială. Organizatorul nu condiționează participarea la promoție sau înmânarea premiului de semnarea acestei declarații de acord a câștigătorului/câștigătorilor.

Puteți consulta Politica de prelucrare a datelor Personale pe siteul nostru www.direct-office.ro.

Ne puteți contacta pentru orice clarificare sau cu intrebari despre datele Dvs. la Serviciul Relații Clienți 021/203.61.32 (numar cu tarif normal).

SECŢIUNEA 11. ANUNŢAREA INCHEIERII CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Datele privind incheierea si rezultatele ofertei de premiere vor fi publicate pe site-ul:

www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-maximal-unic-de-12-500-lei-2019 începând cu data de 04.09.2020.

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul oficial al campaniei promoționale "Marele Premiu Maximal Unic de 12.500 lei/2019 lei" va fi publicat pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-maximal-unic-de-12-500-lei-2019 începând cu data de 01.08.2019 și va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care sună la 021/203.61.32 sau care expediază pe adresa Organizatorului la: O.P. 83, C.P. 75 București o solicitare scrisă în care se va menționa adresa completă la care se dorește trimiterea Regulamentului.

SECŢIUNEA 13. ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

Participarea la această promoție implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă as prezentului Regulament. Orice participant la această promoție va citi cu atentie regulamentul promoției, întrucât prin semnarea și expedierea Cuponului se consideră ca s-a declarat implicit pe deplin de acord cu acesta. Participanții la această promoție vor citi cu atenție și în întregime oferta cu privire la promoția "Marele Premiu Maximal Unic de 12.500 lei/2019" întrucât prin participarea la promoție, materializată în expedierea Cuponului valid se consideră ca au citit, înteles și acceptat pe deplin această ofertă așa cum a fost ea formulată de S.C. Direct Office S.R.L. Regulamentul este întocmit conform legislației aplicabile în România, este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant care scrie la O.P. 83, C.P. 75, București sau suna la telefon 021/203.61.32 (număr cu taxare normală) luni-vineri între orele 8-18; sâmbata 8-14, pe toată durata promoției sau printr-o cerere scrisă în care se va menționa adresa completă la care se dorește trimiterea regulamentului de participare și care va fi expediată pe adresa Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc.B, ap.2, sector 1, București. Participanților nu le este impusa în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară costurilor de expediere a Cupoanelor prin poșta, de solicitare a Regulamentului promoției sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 (numar cu taxare normală) pentru informații cu privire la promoție. Nu se dau informații la birourile Organizatorului, ci numai telefonic sau în scris.

 

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

Autentificat notarial sub nr. 3961  / 08.07.2019

Castigatorul desemnat in urma tragerii la sorti electronice: Coman Florentina - Bucuresti

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei promoții este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comercială de drept român, cu sediul în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București sub nr. J40/17509/2003, având Cod de înregistrare Fiscală RO 16011375, înregistrat în registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numărul de notificare 1004. Participanții care doresc să participe la promoție sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Promoției, potrivit celor menționate mai jos. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Promoției. Eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința publicului cu minim 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificării respective, pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-12-500-lei-2019.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A PROMOŢIEI

Promoția este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României. Prin această promoție, Organizatorul promovează produsele și suplimentele alimentare, denumite în continuare articole, pe care le vinde în România și le prezintă în cataloagele sale.

SECŢIUNEA 3. DURATA PROMOŢIE

Această promoție începe la data de 01.08.2019 și se va încheia la data de 31.08.2020. Vor fi luate în considerare în vederea desemnării câștigătorilor numai Cupoanele expediate pâna la data de 17.08.2020 data poștei. Înainte de începerea Promoției și după încetarea duratei Promoției, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Promoție.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Promoția este deschisă tuturor persoanelor fizice care au domiciliul/reședinta în Romania și care au primit materialele de prezentare ale acestei promoții. Nu pot participa: angajații Direct Office S.R.L., ai agențiilor implicate în această promoție, precum și rudele de gradul I (copii, părinți) și soțul/soția celor de mai sus.

SECŢIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIULUI

În cadrul acestei promoții se acordă prin tragere la sorți electronica, un singur mare premiu, în valoare netă de 12.500 lei. Organizatorul suportă impozitul pe veniturile din premiu.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A PROMOŢIEI

În condițiile acestui Regulament, poate participa la promoție orice persoană care este interesată de promoție și îndeplineste cumulativ următoarele condiții: (a) primește prin poștă de la Direct Office SRL propunerea de a participa la promoție și materialele care descriu Promoția, ce conțin între altele Cupon de Comanda Cerere a Premiului si Acord de Plată (numit peste tot în acest Regulament Cupon). (b) trimite prin posta la OP 83, CP 75 Bucuresti Cuponul valid, cu respectarea condițiilor acestui Regulament, cel târziu până la data de 17.08.2020. Un Cupon valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect și complet, semnat și datat care este expediat în perioada promoției, pâna la data de 17.08.2020, data poștei. Un Participant valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoană care a expediat Cuponul său valid corect completat și a participat la promoție respectând condițiile regulamentare așa cum sunt descrise în mesajul publicitar.

SECŢIUNEA 7. TRAGEREA LA SORŢI A PREMIULUI

În data de 04.09.2020 se va desemna câștigătorul premiului promotiei în valoare de 12.500 lei, prin tragere la sorți electronică, în prezența unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agenției de marketing direct, al unui reprezentant al Poliției si/sau al unui reprezentant al O.P.C., sub supravegherea unui notar public. Lista de tragere la sorți va fi constituită din totalitatea participanților valizi la promoție. Cupoanele nesemnate si nedatate sau trimise tardiv nu sunt valide și nu pot participa la tragerea la sorți.

SECŢIUNEA 8. PROCEDURA DE ÎNMÂNARE A PREMIULUI

Câștigătorul desemnat în cadrul tragerii la sorți va fi înștiințat de premiul câștigat de către Organizatorul promoției în scris în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorți.

Premiul promoției va fi înmânat câștigătorului desemnat în maxim 30 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. Câștigătorul va fi invitat să se prezinte, la o data stabilită de comun acord, la birourile Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, București. El se va prezenta cu buletinul sau cartea de identitate (valabila), la sediul Organizatorului, de luni pâna vineri, între orele 10:00 - 16:00, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. Cu această ocazie el va semna un proces verbal de predare - primire a premiului, completat cu acordul expres și neechivoc, pentru prelucrarea seriei și numărului actului de identitate și a codului numeric personal, necesare doar în evidențe contabile, conform legislației în vigoare. În cazul în care câștigătorul premiului promoției nu își revendică premiul câștigat în decurs de 30 de zile lucrătoare de la tragerea la sorți a promoției, acesta își va pierde dreptul asupra premiului și nu va putea fi despăgubit în bani sau cu alte beneficii. Dacă premiul nu este revendicat, el va fi repus în joc în cadrul promoțiilor următoare cu premii echivalente.

SECŢIUNEA 9. FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului și continuarea promoției, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră este obligat să comunice participanților la promoție, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia. Această Promoție poate fi încheiată înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Promoție, dar nu înainte de a anunța publicul pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-12-500-lei-2019.

SECŢIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele incomplete, nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la promoție. Organizatorul nu este răspunzător în niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a promoției. Organizatorul nu va avea nicio răspundere și nici nu va fi implicat în litigii legate de persoana căreia îi aparține Cuponul.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care numărul de telefon sau adresa poțtală completate în cupon nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta câștigătorul sau pentru situațiile în care, din motive obiective Organizatorului, câștigătorul nu a putut fi contactat. În acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept câștigător.

De asemenea, reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

Prin participarea la prezenta promoție, participanții sunt de acord să respecte regulile și toate condițiile stabilite prin Regulamentul Oficial al Promoției. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulamentul Oficial al promoției, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei promoții.

SECŢIUNEA 11. TAXE

Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul promoției este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECŢIUNEA 12. ANGAJAMENTE ȘI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

La aceasta campanie de promovare pot participa doar persoanele interesate de produsele societatii noastre si/sau ale partenerilor nostri, care doresc sa primeasca oferte din partea noastra si/sau a partenerilor nostri, precum si invitatii de participare la alte actiuni de promovare.

SECŢIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care Dvs. le completați pe talonul pe care îl expediați către noi vor fi prelucrate de către noi, operatorul: Direct Office S.R.L., cu sediul social în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, București CUI RO 16011375, J40/17509/2003, tel.021/203.61.32, e-mail [email protected], adresa de corespondență OP 83, CP 75 București, pentru scop de marketing (trimiterea de oferte și promoții) și statistică (statistici și oferte bazate pe preferințele Dvs.). Veți putea astfel primi oferte care prezintă mai mult interes pentru Dvs. Aveți dreptul de a vă dezabona oricând. Aveți dreptul de a vă opune statisticilor.

Dacă vă veți opune prelucrării datelor Dvs. personale în scop de marketing inclusiv profilare, datele Dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop și nu veți mai primi oferte de produse și invitații de participare la promotii, etc.

Prelucrarea datelor Dvs. se realizează cu respectarea Regulamentului European UE 2016/679 pe baza acordului Dvs. dacă nu sunteți client sau în interes legitim dacă sunteți client si ne-ați oferit adrese de e-mail sau telefon pentru oferte.

În mod distinct datele vor fi prelucrate pentru expedierea premiilor promoțiilor pe care le organizăm.

Aveți în orice moment dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. personale în scop de marketing și/sau profilare Conform Regulamentului UE 2016/679 aveți și drept de acces, rectificare, ștergere, de a vă opune sau a restricționa prelucrarea și de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de Dvs., structurat, într-un format care poate fi citit automat inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate de noi direct unui alt operator, la cererea Dvs. (portabilitatea datelor).

Datele Dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care se realizează prelucrarea, dar în orice caz nu mai mult de 5 ani de la data la care Dvs. ați participat la ultima promoție sau ați realizat ultima achiziție de produse de la noi. Daca va dezabonati datele nu vor mai fi prelucrate pentru trimiterea ofertelor. Dacă solicitați ștergerea completă a datelor, renunțând la premii, atunci datele Dvs. vor fi șterse.

Evident dacă plasați comenzi, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate și pentru livrarea produselor și îndeplinirea altor obligații care ar putea rezulta din contractul dintre noi și Dvs. care se încheie urmare a comenzii Dvs. acceptate de noi. Dacă plasați comenzi, putem prelucra datele dvs. și pentru eventuala soluționare a reclamațiilor, precum și îndeplinirea altor obligații legale cum ar fi păstrarea facturilor, transmiterea de oferte de marketing referitoare la produsele noastre.

Informații detaliate despre politica de prelucrare a datelor personale găsiți pe www.dataprotection.ro

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus gratuit prin cerere scrisă la C.P. 75, O.P. 83, București, prin apelare telefonica la Serviciul Relații Clienți 021/203.61.32 (numar cu tarif normal) sau prin email la adresa www.direct-office.ro.

Urmare a unei cereri de exercitare a drepturilor de mai sus noi putem să vă contactăm pentru verificarea identității.

Noi vom asigura cu strictețe protecția, securitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom dezvălui aceste date strict în măsura necesarului prestatorilor noștri de servicii către care transferăm datele pentru printări, oferte, livrări, expedieri cataloage etc., precum și partenerilor nostri comerciali în măsura în care dvs. sunteți de acord cu primirea de oferte comerciale de la acești parteneri.

Prin semnarea și expedierea Cuponului în cadrul acestei Campanii acceptați acest regulament și politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor de mai sus.

Organizatorul promoției poate solicita participanților care vor câștiga premiul promoției, în baza unui acord scris prin care își exprimă consimțământul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de reședință sau fotografia lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, fară nicio pretenție materială. Organizatorul nu condiționează participarea la promoție sau înmânarea premiului de semnarea acestei declarații de acord a câștigătorului/câștigătorilor.

Puteți consulta Politica de prelucrare a datelor Personale pe siteul nostru www.direct-office.ro.

Ne puteți contacta pentru orice clarificare sau cu intrebari despre datele Dvs. la Serviciul Relații Clienți 021/203.61.32 (numar cu tarif normal).

SECŢIUNEA 14. ANUNŢAREA CÂȘTIGĂTORULUI PREMIULUI

Numele câștigătorului premiului I desemnat prin tragere la sorți, județul de reședință și premiul câștigat vor fi publicate pe site-ul: www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-12-500-lei-2019. începând cu data de 04.09.2020, conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI

Regulamentul Oficial al Promoției "Marele Premiu de 12.500 lei" va fi publicat pe site-ul

www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-12-500-lei-2019, începând cu data de 01.08.2019 și va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care sună la 021/203.61.32 sau care expediază pe adresa Organizatorului la: OP 83, CP 75 București o solicitare scrisă în care se va menționa adresa completă la care se dorește trimiterea Regulamentului.

SECŢIUNEA 16. ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

Participarea la această promoție implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Documentele ce însoțesc aceasta oferta de premiere au scopuri pur publicitare. Participanții la această promoție vor citi cu atenție și în întregime oferta cu privire la promoția "Marele Premiu de 12.500 lei", întrucât prin participarea la promoție, materializată în expedierea Cuponului valid se consideră că au citit, înteles și acceptat pe deplin această ofertă așa cum a fost ea formulată de S.C. Direct Office S.R.L.

Participanților nu le este impusa în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară costurilor de expediere a Cupoanelor prin poștă, de solicitare a Regulamentului promoției sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 (număr cu taxare normală) pentru informații cu privire la promoție.

Nu se dau informații la birourile Organizatorului, ci doar telefonic sau în scris.

 

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

Autentificat notarial sub nr. 4407  / 05.07.2018

Castigatorul desemnat in urma tragerii la sorti electronice: Popoiu Dumitru - judetul Vaslui

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei promoţii este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comercială de drept român, cu sediul în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr. J40/17509/2003, având Cod de înregistrare Fiscală RO 16011375, înregistrat în registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numărul de notificare 1004. Participanţii care doresc să participe la promoţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Promoţiei, potrivit celor menţionate mai jos. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Promoţiei. Eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa publicului pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-16-000-lei-2018 cu minim 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificării respective.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

Promoţia este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. Prin această promoţie, Organizatorul promovează produsele şi suplimentele alimentare, denumite în continuare articole, pe care le vinde în România şi le prezintă în cataloagele sale.

SECŢIUNEA 3. DURATA PROMOŢIE

Această promoţie începe la data de 09.07.2018 şi se va încheia la data de 30.08.2019. Vor fi luate în considerare în vederea desemnării câştigătorilor numai Cupoanele valide expediate pâna la data de 15.08.2019 - data poştei. Înainte de începerea Promoţiei şi după încetarea duratei Promoţiei, îndeplinirea condiţiilor menţionate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Promoţie.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Promoţia este deschisă tuturor persoanelor fizice care au domiciliul/reşedinta în Romania şi care au primit materialele de prezentare ale acestei promoţii. Nu pot participa: angajaţii societăţii Direct Office S.R.L., ai agenţiilor implicate în această promoţie, precum şi rudele de gradul I (copii, părinţi) şi soţul/soţia celor de mai sus.

SECŢIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR

În cadrul acestei promoţii se acordă:

1). premiul I - un cec bancar în valoare de 16.000 lei sau contravaloarea sa.

2). premiul II - mai multe cecuri de reducere, în valoare de câte 10 lei fiecare, ce pot fi folosite pentru a obţine o reducere cu ocazia unei noi comenzi adresată Organizatorului. Numărul acestor cecuri de reducere va fi egal cu numărul de Cupoane valide primite de la clienţi. Astfel fiecare participant valid, chiar dacă nu câstigă premiul I (care este unic şi se acordă prin tragere la sorţi), este asigurat că va primi un premiu II, reprezentând un cec de reducere în valoare de 10 lei fiecare.

Organizatorul suportă impozitul pe veniturile din premii.

 

 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

În condiţiile acestui Regulament, poate participa la promoţie orice persoană care este interesată de promoţie şi îndeplineste în acelaşi timp cumulativ următoarele condiţii:

(a) primeşte prin poştă de la Direct Office S.R.L. propunerea de a participa la promoţie şi materialele care descriu Promoţia, ce conţin între altele Cupon de Acceptare a Cecului şi de Comandă (numit peste tot în acest Regulament Cuponul).

(b) trimite prin postă Cuponul valid, pe care a lipit vinieta de validare, la O.P. 83 - C.P. 75 Bucureşti, cu respectarea condiţiilor acestui Regulament, cel târziu până la data 15.08.2019.

Prin îndeplinirea tuturor condiţiilor enumerate mai sus un participant este considerat valid pentru participarea în cadrul acestei promoţii.

Un Cupon valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect şi complet, semnat şi datat.

Un Participant valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoana care a expediat Cuponul său valid şi a participat la promoţie respectând condiţiile regulamentare aşa cum sunt descrise în mesajul publicitar.

SECŢIUNEA 7. TRAGEREA LA SORŢI A PREMIULUI

Tragerea la sorţi care va desemna câştigătorul premiului I, va avea loc în data de 02.09.2019, în prezenţa unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agenţiei de marketing direct, al unui reprezentant al Poliţiei si/sau al unui reprezentant al O.P.C., sub supravegherea unui notar public.

Lista de tragere la sorţi va fi constituită din totalitatea participanţilor valizi la promoţie.

SECŢIUNEA 8. PROCEDURA DE ÎNMÂNARE A PREMIILOR

Câştigătorul premiului I, desemnat în cadrul tragerii la sorţi va fi înştiinţat de premiul câştigat de către Organizatorul promoţiei în scris în termen de 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi.

Premiul I al promoţiei va fi înmânat câştigătorului desemnat în maxim 30 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi. Câştigătorul va fi invitat să se prezinte, la o data stabilită de comun acord, la birourile Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucureşti. El se va prezenta cu buletinul sau cartea de identitate (valabilă), la sediul Organizatorului, de luni pâna vineri, între orele 10:00 - 16:00, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi. Cu această ocazie el va semna un proces verbal de predare - primire a premiului completat cu acordul expres şi neechivoc, pentru prelucrarea seriei şi numărului actului de identitate şi a codului numeric personal, necesare doar în evidenţe contabile, conform legislaţiei în vigoare.

În cazul în care câştigătorul premiului I al promoţiei nu îşi revendică premiul câştigat în decurs de 30 de zile lucrătoare de la tragerea la sorţi a promoţiei, acesta îşi va pierde dreptul asupra premiului şi nu va putea fi despăgubit în bani sau cu alte beneficii. Dacă premiul nu este revendicat, el va fi repus în joc în cadrul promoţiilor următoare cu premii echivalente.

În aşteptarea tragerii la sorţi pentru premiul I, Organizatorul îşi rezerva dreptul de a expedia participanţilor premiul II, constând într-un cec de reducere de 10 lei fiecare, împreună cu comanda efectuată.

Participanţii primesc împreună cu comanda efectuată şi cadourile aferente promoţiei. Fotografiile cadourilor prezentate în mesajul publicitar au caracter noncontractual, organizatorul rezervându-şi dreptul să ofere produse echivalente, funcţie de stocul existent.

Cecurile neexpediate în coletele cu comenzi, vor fi acordate participanţilor valizi, după expirarea perioadei campaniei, prin scrisoare simplă. Aceste cecuri pot fi folosite cu ocazia unei noi comenzi adresată Organizatorului. Neutilizarea cecului de reducere duce la anularea câştigului şi neacordarea premiului.

 

SECŢIUNEA 9. FORŢA MAJORĂ

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul dacă invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor la promoţie, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. Această Promoţie poate fi încheiată înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Promoţie, dar nu înainte de a anunţa publicul pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-16-000-lei-2018.

SECŢIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la promoţie. Organizatorul nu este răspunzător în niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a promoţiei. Organizatorul nu va avea nicio răspundere şi nici nu va fi implicat în litigii legate de persoana căreia îi aparţine Cuponul.

 

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care numărul de telefon sau adresa poştală completate în cupon nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta câştigătorul sau pentru situaţiile în care, din motive obiective Organizatorului, câştigătorul nu a putut fi contactat. În acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept câştigător. De asemenea, reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

 

Prin participarea la prezenta promoţie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin Regulamentul Oficial al Promoţiei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de Regulamentul Oficial al promoţiei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei promoţii.

SECŢIUNEA 11. TAXE

Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul promoţiei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECŢIUNEA 12. ANGAJAMENTE ŞI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

Prin semnarea şi expedierea Cuponului în cadrul acestei Campanii şi lăsarea nebifată a căsuţei de nonaccept din textul de informare persoane vizate cu privire la Legea 677/2001, participanţii îşi dau acordul expres şi neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor pentru a transmite prin poştă, telefon, SMS, noi oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing fără alte obligaţii din partea Organizatorului.

Organizatorul promoţiei poate solicita participantului care câştigă premiul promoţiei, în baza unui acord scris prin care îsi exprimă consimţământul expres şi neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de reşedinţă sau fotografia lor să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, fară nicio pretenţie materială. Organizatorul nu condiţionează participarea la Campanie sau înmânarea premiului de semnarea acestei declaraţii.

SECŢIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care Dvs. le completaţi pe talonul pe care îl expediaţi către noi vor fi prelucrate de către noi, operatorul: Direct Office S.R.L., cu sediul social în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucureşti, CUI RO 16011375, J J40/17509/2003, tel. 021/203.61.32, e-mail office@direct-office.ro, adresa de corespondenţă OP 83, CP 75 Bucureşti, pentru scop de marketing (trimiterea de oferte şi promoţii) şi statistică (statistici şi oferte bazate pe preferinţele Dvs.). Veţi putea astfel primi oferte care prezintă mai mult interes pentru Dvs. Aveţi dreptul de a vă dezabona oricând. Aveţi dreptul de a vă opune statisticilor.

 

Dacă vă veţi opune prelucrării datelor Dvs. personale în scop de marketing inclusiv profilare, datele Dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop şi nu veţi mai primi oferte de produse şi invitaţii de participare la promotii, etc.

 

Prelucrarea datelor Dvs. se realizează cu respectarea Regulamentului European UE 2016/679 pe baza acordului Dvs. dacă nu sunteţi client sau în interes legitim dacă sunteţi client si ne-aţi oferit adrese de e-mail sau telefon pentru oferte.

 

In mod distinct datele vor fi prelucrate pentru expedierea premiilor promoţiilor pe care le organizăm.

 

Aveţi în orice moment dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. personale în scop de marketing şi/sau profilare Conform Regulamentului UE 2016/679 aveţi şi drept de acces, rectificare, ştergere, de a vă opune sau a restricționa prelucrarea şi de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de Dvs., structurat, într-un format care poate fi citit automat inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate de noi direct unui alt operator, la cererea Dvs. (portabilitatea datelor).

 

Datele Dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care se realizează prelucrarea, dar în orice caz nu mai mult de 5 ani de la data la care Dvs. aţi participat la ultima promoţie sau aţi realizat ultima achiziţie de produse de la noi. Daca va dezabonati datele nu vor mai fi prelucrate pentru trimiterea ofertelor. Daca solicitati stergerea completa a datelor, renuntand la premii, atunci datele Dvs. vor fi sterse.

 

Evident dacă plasaţi comenzi, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate şi pentru livrarea produselor şi îndeplinirea altor obligatii care ar putea rezulta din contractul dintre noi şi Dvs. care se încheie urmare a comenzii Dvs. acceptate de noi. Dacă plasaţi comenzi, putem prelucra datele dvs. şi pentru eventuala soluţionare a reclamaţiilor, precum şi îndeplinirea altor obligaţii legale cum ar fi păstrarea facturilor, transmiterea de oferte de marketing referitoare la produsele noastre.

 

Informaţii detaliate despre politica de prelucrare a datelor personale gasiţi pe www.dataprotection.ro

 

Vă puteţi exercita oricare dintre drepturile menţionate mai sus gratuit prin cerere scrisă la C.P. 75, O.P. 83, Bucureşti, prin apelare telefonica la Serviciul Relaţii Clienţi 021/203.61.32 (numar cu tarif normal) sau prin email la adresa office@direct-office.ro.

Urmare a unei cereri de exercitare a drepturilor de mai sus noi putem să vă contactăm pentru verificarea identităţii.

 

Noi vom asigura cu stricteţe protecţia, securitatea şi confidenţialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom dezvălui aceste date strict în măsura necesarului prestatorilor noştri de servicii către care transferăm datele pentru printări, oferte, livrări, expedieri cataloage etc., precum şi partenerilor nostri comerciali în măsura în care dvs. sunteţi de acord cu primirea de oferte comerciale de la aceşti parteneri.

 

Prin semnarea şi expedierea Cuponului în cadrul acestei Campanii acceptaţi acest regulament şi politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor de mai sus.

Organizatorul promoţiei poate solicita participanţilor care vor câştiga premiul promoţiei, în baza unui acord scris prin care îşi exprimă consimţământul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de reşedinţă sau fotografia lor să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, fară nicio pretenţie materială. Organizatorul nu condiţionează participarea la promoţie sau înmânarea premiului de semnarea acestei declaraţii de acord a câştigătorului/câştigătorilor.

Puteţi consulta Politica de prelucrare a datelor Personale pe siteul nostru www.direct-office.ro.

Ne puteţi contacta pentru orice clarificare sau cu intrebari despre datele Dvs. la Serviciul Relaţii Clienţi 021/203.61.32 (numar cu tarif normal).

SECŢIUNEA 14. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORULUI PREMIULUI

Numele câştigătorului premiului I desemnat prin tragere la sorţi, judeţul de reşedinţă şi premiul câştigat vor fi publicate pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-16-000-lei-2018 începând cu data de 02.09.2019, conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

 

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI

 

Regulamentul Oficial al Promoţiei "Jocul de 16.000 lei" va fi publicat pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/jocul-de-16-000-lei-2018 începând cu data de 09.07.2018 şi va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care sună la 021/203.61.32 sau care expediază pe adresa Organizatorului la: O.P. 83, C.P. 75 Bucureşti o solicitare scrisă în care se va menţiona adresa completă la care se doreşte trimiterea Regulamentului.

 

SECŢIUNEA 16. ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

Participarea la această promoţie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. Documentele ce însoţesc aceasta oferta de premiere au scopuri pur publicitare. Participanţii la această promoţie vor citi cu atenţie şi în întregime oferta cu privire la promoţia "Jocul de 16.000 lei", întrucât prin participarea la promoţie, materializată în expedierea Cuponului valid se consideră că au citit, înteles şi acceptat pe deplin această ofertă aşa cum a fost ea formulată de S.C. Direct Office S.R.L.

Participanţilor nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară costurilor de expediere a Cupoanelor prin poştă, de solicitare a Regulamentului promoţiei sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 (număr cu taxare normală) pentru informaţii cu privire la promoţie.

 

Nu se dau informaţii la birourile Organizatorului, ci doar telefonic sau în scris.

 

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

autentificat notarial sub nr. 3574 / 04.06.2018

 

SECŢIUNEA 1.                           ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei campanii promoţionale este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comercială de drept român, cu sediul în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr. J40/17509/2003, având Cod de înregistrare Fiscală RO 16011375, înregistrat în registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numărul de notificare 1004 (denumit în cele ce urmează “Organizatorul”). Participanţii care doresc să participe la promoţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al campaniei promoţionale, potrivit celor menţionate mai jos. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Promoţiei. Eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa publicului cu minim 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificării respective, pe site-ul  www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-maximal-unic-de-13-500-lei-2018.

SECŢIUNEA 2.                           ARIA DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

Campania promoţională este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. Prin această campanie promoţională, Organizatorul promovează produsele şi suplimentele alimentare, denumite în continuare articole, pe care le vinde în România şi le prezintă în cataloagele sale.

SECŢIUNEA 3.                           DURATA PROMOŢIE

Societatea Direct Office S.R.L. lanseaza o ofertă de premiere în cadrul unei campanii promoţionale fără loterie publicitară, în vederea promovării produselor şi suplimentelor alimentare ce figureaza în cataloagele sale în perioada 04.06.2018 - 30.06.2019. Vor fi luate în considerare în vederea desemnării câştigăorilor numai Cupoanele valide expediate până la data de 15.06.2019 – data poştei.

 

SECŢIUNEA 4.                           DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la campanie în condiţiile acestui Regulament al Ofertei de premiere orice persoană care este interesată de campanie şi îndeplineşte în acelaşi timp cumulativ următoarele condiţii:

(a) primeşte prin poştă de la Direct Office SRL materialele promoţionale care conţin propunerea de a participa, Cuponul de Comanda, Cerere a Premiului si Acord de Plata (numit în continuare Cuponul) şi Certificatul de Garanţie pentru Premiul în bani, (b) trimite prin poştă în perioada campaniei, la O.P. 83, C.P. 75, Bucureşti până la data 15.06.2019, Cuponul său valid semnat şi datat. Fiecare participant primeşte un număr unic de identificare, care apare pe Cupon. Astfel, chiar dacă se trimit mai multe Cupoane, participantul primeste un singur premiu, acelasi chiar daca trimite unul sau mai multe Cupoane.

Un Cupon valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect şi complet, semnat şi datat şi este trimis în perioada promoţiei.

Nu pot participa angajaţii societăţii Direct Office S.R.L., ai agenţiilor implicate în această campanie, precum şi rudele de gradul I (copii, părinţi) şi soţul/soţia celor de mai sus.

SECŢIUNEA 5.                           DESCRIEREA PREMIULUI.  MECANISMUL SI DESCRIEREA  CAMPANIEI  PROMOTIONALE. ACORDAREA PREMIILOR

In cadrul acestei campanii promoţionale se acordă o sumă globală, totală, cumulată de maxim 13.500 lei (135 milioane lei vechi), denumită Marele Premiu Maximal Unic, ce va fi oferită participanţilor fără tragere la sorţi. Acesta se împarte în mod egal fără tragere la sorţi între toate persoanele care vor expedia în perioada campaniei cel puţin un Cupon valid. Astfel: dacă Direct Office S.R.L. primeşte un singur Cupon valid, persoana care l-a expediat primeşte Marele Premiu Maximal Unic de 13.500 lei/2018. Dacă sunt mai mulţi expeditori, Marele Premiu Maximal Unic de 13.500 lei/2018 va fi împărţit, fără tragere la sorţi, în sume egale între toţi expeditorii care au returnat Cuponul valid în condiţiile Regulamentului acestei oferte de premiere. Prin urmare, suma atribuită fiecărui expeditor va fi calculată în funcţie de numărul de expeditori, dar nu va fi mai mica de 10 lei - premiu minimal garantat. În cazul atingerii sumei minime (premiul minimal garantat), participantul va primi un bon de reducere in valoare de 10 lei, ce va putea fi folosit la achiziţionarea oricărui produs al Organizatorului. Opţiunea pentru reducere poate fi exprimată cu ocazia oricărei comenzi în termen de 1 an de la sfârşitul promoţiei. Acordarea premiilor se face după expirarea perioadei campaniei, într-o perioadă de maxim 12 luni, sau chiar mai scurtă în funcţie de numărul de participanţi. Dacă acelaşi expeditor trimite mai multe Cupoane se ia în considerare ca fiind un singur expeditor, indiferent de numărul de Cupoane trimise şi va primi un singur premiu. Organizatorul va suporta impozitul pe venitul din premii.

 

SECŢIUNEA 6.                           FORŢA MAJORĂ

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la promoţie, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

SECŢIUNEA 7.                           LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la promoţie. Organizatorul nu este răspunzător în niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a promoţiei. Organizatorul nu va avea nicio răspundere şi nici nu va fi implicat în litigii legate de persoana căreia îi aparţine Cuponul. Organizatorul Promoţiei şi companiile implicate în organizarea ei nu vor fi parte în litigiile referitoare la pretenţii asupra dreptului de proprietate asupra cupoanelor participante la prezenta Promoţie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra cupoanelor participante la prezenta Promoţie nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Promoţiei va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Promoţie, cauzate de poştă, ale persoanei care doreşte să se înscrie în Promoţie. Prin participarea la prezenta Promoţie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin Regulamentul Oficial al Promoţiei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de Regulamentul Oficial al Promoţiei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promoţii. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care numărul de telefon sau adresa de email expediate de participant nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta câştigătorul sau pentru situaţiile în care, din motive obiective Organizatorului, câştigătorul nu a putut fi contactat. În acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept câştigător. De asemenea, reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

SECŢIUNEA 8.                           TAXE

Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul promoţiei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

SECŢIUNEA 9.                               ANGAJAMENTE ŞI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

 

La aceasta campanie de promovare pot participa doar persoanele interesate de produsele societatii noastre si/sau ale partenerilor nostri, care doresc sa primeasca oferte din partea noastra si/sau a partenerilor nostri, precum si invitatii de participare la alte actiuni de promovare.

SECŢIUNEA 10.                         PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care Dvs. le completaţi pe talonul pe care îl expediaţi către noi vor fi prelucrate de către noi, operatorul: Direct Office S.R.L., cu sediul social în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucureşti, CUI RO 16011375, J J40/17509/2003, tel. 021/203.61.32, e-mail [email protected], adresa de corespondenţă OP 83, CP 75 Bucureşti, pentru scop de marketing şi statistică (statistici şi acţiuni de marketing bazate pe preferinţele Dvs. şi pe istoricul Dvs. de cumpărături) pentru a selecta produsele pe care să vi le prezentăm. Veţi putea astfel primi oferte care prezintă mai mult interes pentru Dvs.

 

Prelucrarea datelor Dvs. se realizează în temeiul interesului legitim al operatorului pentru scop de statistică şi marketing cu respectarea Regulamentului European UE 2016/679. Datele vor fi prelucrate şi pentru expedierea premiilor promoţiilor pe care le organizăm.

Aveţi în orice moment dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. personale în scop de marketing şi/sau profilare.

 

Dacă vă opuneți prelucrării datelor Dvs. personale în scop de marketing inclusiv profilare, datele Dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop şi nu veţi mai primi oferte de produse şi invitaţii de participare la promotii, etc.

 

Conform Regulamentului UE 2016/679 aveţi şi drept de acces, rectificare, ştergere, de a vă opune sau a restricționa prelucrarea şi de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de Dvs., structurat, într-un format care poate fi citit automat inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate de noi direct unui alt operator, la cererea Dvs. (portabilitatea datelor).

 

Datele Dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care se realizează prelucrarea, dar în orice caz nu mai mult de 5 ani de la data la care Dvs. aţi participat la ultima promoţie sau aţi realizat ultima achiziţie de produse de la noi.

 

Evident dacă plasaţi comenzi datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate şi pentru livrarea produselor şi îndeplinirea altor obligatii care ar putea rezulta din contractul dintre noi şi Dvs. care se încheie urmare a comenzii Dvs. acceptate de noi. Dacă plasaţi comenzi putem prelucra datele dvs. şi pentru eventuala soluţionare a reclamaţiilor, precum şi îndeplinirea altor obligaţii legale cum ar fi păstrarea facturilor, transmiterea de oferte de marketing referitoare la produsele noastre.

 

Informaţii detaliate despre legislaţia aplicabilă gasiţi pe www.dataprotection.ro

 

Vă puteţi exercita oricare dintre drepturile menţionate mai sus gratuit prin cerere scrisă la C.P. 75, O.P. 83, Bucureşti, prin apelare telefonica la Serviciul Relaţii Clienţi 021/203.61.32 (numar cu tarif normal) sau prin email la adresa http://www.direct-office.ro.

Urmare a unei cereri de exercitare a drepturilor de mai sus noi putem să vă contactăm pentru verificarea identităţii.

 

Noi vom asigura cu stricteţe protecţia, securitatea şi confidenţialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom dezvălui aceste date strict în măsura necesarului prestatorilor noştri de servicii către care transferăm datele pentru printări, oferte, livrări, expedieri cataloage etc., precum şi partenerilor nostri comerciali în măsura în care dvs. sunteţi de acord cu primirea de oferte comerciale de la aceşti parteneri.

 

Prin semnarea şi expedierea Cuponului în cadrul acestei Campanii acceptaţi acest regulament şi politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor de mai sus.

Organizatorul promoţiei poate solicita participanţilor care vor câştiga premiul promoţiei, în baza unui acord scris prin care îşi exprimă consimţământul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de reşedinţă sau fotografia lor să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, fară nicio pretenţie materială. Organizatorul nu condiţionează participarea la promoţie sau înmânarea premiului de semnarea acestei declaraţii de acord a câştigătorului/câştigătorilor.

Puteţi consulta Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR) pe siteul nostru www.direct-office.ro/.

Ne puteţi contacta pentru orice clarificare sau cu intrebari despre datele Dvs. la Serviciul Relaţii Clienţi 021/203.61.32 (numar cu tarif normal).

 

SECŢIUNEA 11.                             ANUNŢAREA INCHEIERII CAMPANIEI PROMOŢIONALE:

 

Datele privind  incheierea si rezultatele ofertei de premiere vor fi publicate pe site-ul:

www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-maximal-unic-de-13-500-lei-2018 începând cu data de 07.07.2019.

 

SECŢIUNEA 12.                             REGULAMENTUL OFICIAL

 

al campaniei promoţionale “Marele Premiu Maximal Unic de 13.500 lei/2018 lei” va fi publicat pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-maximal-unic-de-13-500-lei-2018 începând cu data de 04.06.2017 şi va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care sună la 021/203.61.32  sau care expediază pe adresa Organizatorului la: O.P. 83, C.P. 75 Bucureşti o solicitare scrisă în care se va menţiona adresa completă la care se doreşte trimiterea Regulamentului.

 

SECŢIUNEA 13.                             ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

 

Participarea la această promoţie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă as prezentului Regulament. Orice participant la această promoţie va citi cu atentie regulamentul promoţiei, întrucât prin semnarea şi  expedierea Cuponului se consideră ca s-a declarat implicit pe  deplin de acord cu acesta. Participanţii la această promoţie vor citi cu atenţie şi în întregime oferta cu privire la promoţia „Marele Premiu Maximal Unic de 13.500 lei/2018” întrucât prin participarea la promoţie, materializată în expedierea Cuponului valid se consideră ca au citit, înteles şi acceptat pe deplin  această ofertă aşa cum a fost ea formulată de S.C. Direct Office S.R.L. Regulamentul este întocmit conform legislaţiei aplicabile în România, este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant care scrie la O.P. 83, C.P. 75, Bucureşti sau suna la telefon 021/203.61.32 (număr cu taxare normală) luni-vineri între orele 8-20 ; sâmbata 8-14, pe toată durata promoţiei sau printr-o cerere scrisă în care se va menţiona adresa completă la care se doreşte trimiterea regulamentului de participare şi care va fi expediată pe adresa Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc.B, ap.2, sector 1, Bucureşti. Participanţilor nu le este impusa în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară costurilor de expediere a Cupoanelor prin poşta, de solicitare a Regulamentului promoţiei sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 (numar cu taxare normală) pentru informaţii cu privire la promoţie. Nu se dau informaţii la birourile Organizatorului, ci  numai telefonic sau în scris.

 

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

autentificat notarial sub nr. 3573 / 04.06.2018

Castigatorul desemnat in urma tragerii la sorti electronice:
Costea Maria - judetul Satu Mare

 

SECŢIUNEA 1.                           ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei promoţii este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comercială de drept român, cu sediul în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr. J40/17509/2003, având Cod de înregistrare Fiscală RO 16011375, înregistrat în registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numărul de notificare 1004. Participanţii care doresc să participe la promoţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Promoţiei, potrivit celor menţionate mai jos. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Promoţiei. Eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa publicului cu minim 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificării respective, pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-13-500-lei-2018.

 

SECŢIUNEA 2.                           ARIA DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

Promoţia este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. Prin această promoţie, Organizatorul promovează produsele şi suplimentele alimentare, denumite în continuare articole, pe care le vinde în România şi le prezintă în cataloagele sale.

SECŢIUNEA 3.                           DURATA PROMOŢIE

Această promoţie începe la data de 04.06.2018 şi se va încheia la data de 30.06.2019. Vor fi luate în considerare în vederea desemnării câştigătorilor numai Cupoanele expediate pâna la data de 15.06.2019  data poştei. Înainte de începerea Promoţiei şi după încetarea duratei Promoţiei, îndeplinirea condiţiilor menţionate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Promoţie.

SECŢIUNEA 4.                           DREPTUL DE PARTICIPARE

Promoţia este deschisă tuturor persoanelor fizice care au domiciliul/reşedinta în Romania şi care au primit materialele de prezentare ale acestei promoţii. Nu pot participa: angajaţii Direct Office S.R.L., ai agenţiilor implicate în această promoţie, precum şi rudele de gradul I (copii, părinţi) şi soţul/soţia celor de mai sus.

SECŢIUNEA 5.                           DESCRIEREA PREMIULUI

În cadrul acestei promoţii se acordă prin tragere la sorţi electronica, un singur mare  premiu, în valoare netă de 13.500 lei. Organizatorul suportă impozitul pe veniturile din premiu.

SECŢIUNEA 6.                           MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

În condiţiile acestui Regulament, poate participa la promoţie orice persoană care este interesată de promoţie şi îndeplineste cumulativ următoarele condiţii: (a) primeşte prin poştă de la Direct Office SRL propunerea de a participa la promoţie şi materialele care descriu Promoţia, ce conţin între altele Cupon de Comanda Cerere a Premiului si Acord de Plată (numit peste tot în acest Regulament Cupon).  (b) trimite prin posta la OP 83, CP 75 Bucuresti Cuponul valid, cu respectarea condiţiilor acestui Regulament, cel târziu până la data de 15.06.2019. Un Cupon valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect şi complet, semnat şi datat care este expediat în perioada promoţiei, pâna la data de 15.06.2019 – data poştei. Un Participant valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoană care a expediat Cuponul său valid corect completat şi a participat la promoţie respectând condiţiile regulamentare aşa cum sunt descrise în mesajul publicitar.

SECŢIUNEA 7.                           TRAGEREA LA SORŢI A PREMIULUI

În data de 07.07.2019 se va desemna câştigătorul premiului promotiei în valoare de 13.500 lei, prin tragere la sorţi electronică, în prezenţa unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agenţiei de marketing direct, al unui reprezentant al Poliţiei si/sau al unui reprezentant al O.P.C., sub supravegherea unui notar public. Lista de tragere la sorţi va fi constituită din totalitatea participanţilor valizi la promoţie. Cupoanele  nesemnate si nedatate sau trimise tardiv  nu sunt valide şi nu pot participa la tragerea la sorţi.

SECŢIUNEA 8.                           PROCEDURA DE ÎNMÂNARE A PREMIULUI

Câştigătorul desemnat în cadrul tragerii la sorţi va fi înştiinţat de premiul câştigat de către Organizatorul promoţiei în scris în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorţi.

Premiul promoţiei va fi înmânat câştigătorului desemnat în maxim 30 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi. Câştigătorul va fi invitat să se prezinte, la o data stabilită de comun acord, la birourile Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucureşti. El se va prezenta cu buletinul sau cartea de identitate (valabila), la sediul Organizatorului, de luni pâna vineri, între orele 10:00 – 16:00, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi. Cu această ocazie el va semna un proces verbal de predare - primire a premiului, completat cu acordul expres şi neechivoc, pentru prelucrarea seriei şi numărului actului de identitate şi a codului numeric personal, necesare doar în evidenţe contabile, conform legislaţiei în vigoare. În cazul în care câştigătorul premiului promoţiei nu îşi revendică premiul câştigat în decurs de 30 de zile lucrătoare de la tragerea la sorţi a promoţiei, acesta îşi va pierde dreptul asupra premiului şi nu va putea fi despăgubit în bani sau cu alte beneficii. Dacă premiul nu este revendicat, el va fi repus în joc în cadrul promoţiilor următoare cu premii echivalente.

 

SECŢIUNEA 9.                           FORŢA MAJORĂ

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului şi continuarea promoţiei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor la promoţie, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. Această Promoţie poate fi încheiată înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Promoţie, dar nu înainte de a anunţa publicul pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-13-500-lei-2018.

SECŢIUNEA 10.                             LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele incomplete, nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la promoţie. Organizatorul nu este răspunzător în niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a promoţiei. Organizatorul nu va avea nicio răspundere şi nici nu va fi implicat în litigii legate de persoana căreia îi aparţine Cuponul.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care numărul de telefon sau adresa poţtală completate în cupon nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta câştigătorul sau pentru situaţiile în care, din motive obiective Organizatorului, câştigătorul nu a putut fi contactat. În acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept câştigător. De asemenea, reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului. Prin participarea la prezenta promoţie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin Regulamentul Oficial al Promoţiei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de Regulamentul Oficial al promoţiei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei promoţii.

SECŢIUNEA 11.                         TAXE

Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul promoţiei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECŢIUNEA 12.                             ANGAJAMENTE ŞI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

La aceasta campanie de promovare pot participa doar persoanele interesate de produsele societatii noastre si/sau ale partenerilor nostri, care doresc sa primeasca oferte din partea noastra si/sau a partenerilor nostri, precum si invitatii de participare la alte actiuni de promovare.

SECŢIUNEA 13.                             PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care Dvs. le completaţi pe talonul pe care îl expediaţi către noi vor fi prelucrate de către noi, operatorul: Direct Office S.R.L., cu sediul social în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucureşti, CUI RO 16011375, J J40/17509/2003, tel. 021/203.61.32, e-mail [email protected], adresa de corespondenţă OP 83, CP 75 Bucureşti, pentru scop de marketing şi statistică (statistici şi acţiuni de marketing bazate pe preferinţele Dvs. şi pe istoricul Dvs. de cumpărături) pentru a selecta produsele pe care să vi le prezentăm. Veţi putea astfel primi oferte care prezintă mai mult interes pentru Dvs.

 

Prelucrarea datelor Dvs. se realizează în temeiul interesului legitim al operatorului pentru scop de statistică şi marketing cu respectarea Regulamentului European UE 2016/679. Datele vor fi prelucrate şi pentru expedierea premiilor promoţiilor pe care le organizăm.

Aveţi în orice moment dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. personale în scop de marketing şi/sau profilare.

 

Dacă vă opuneți prelucrării datelor Dvs. personale în scop de marketing inclusiv profilare, datele Dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop şi nu veţi mai primi oferte de produse şi invitaţii de participare la promotii, etc.

 

Conform Regulamentului UE 2016/679 aveţi şi drept de acces, rectificare, ştergere, de a vă opune sau a restricționa prelucrarea şi de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de Dvs., structurat, într-un format care poate fi citit automat inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate de noi direct unui alt operator, la cererea Dvs. (portabilitatea datelor).

 

Datele Dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care se realizează prelucrarea, dar în orice caz nu mai mult de 5 ani de la data la care Dvs. aţi participat la ultima promoţie sau aţi realizat ultima achiziţie de produse de la noi.

 

Evident dacă plasaţi comenzi datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate şi pentru livrarea produselor şi îndeplinirea altor obligatii care ar putea rezulta din contractul dintre noi şi Dvs. care se încheie urmare a comenzii Dvs. acceptate de noi. Dacă plasaţi comenzi putem prelucra datele dvs. şi pentru eventuala soluţionare a reclamaţiilor, precum şi îndeplinirea altor obligaţii legale cum ar fi păstrarea facturilor, transmiterea de oferte de marketing referitoare la produsele noastre.

 

Informaţii detaliate despre legislaţia aplicabilă gasiţi pe www.dataprotection.ro

 

Vă puteţi exercita oricare dintre drepturile menţionate mai sus gratuit prin cerere scrisă la C.P. 75, O.P. 83, Bucureşti, prin apelare telefonica la Serviciul Relaţii Clienţi 021/203.61.32 (numar cu tarif normal) sau prin email la adresa www.direct-office.ro.

Urmare a unei cereri de exercitare a drepturilor de mai sus noi putem să vă contactăm pentru verificarea identităţii.

 

Noi vom asigura cu stricteţe protecţia, securitatea şi confidenţialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom dezvălui aceste date strict în măsura necesarului prestatorilor noştri de servicii către care transferăm datele pentru printări, oferte, livrări, expedieri cataloage etc., precum şi partenerilor nostri comerciali în măsura în care dvs. sunteţi de acord cu primirea de oferte comerciale de la aceşti parteneri.

 

Prin semnarea şi expedierea Cuponului în cadrul acestei Campanii acceptaţi acest regulament şi politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor de mai sus.

Organizatorul promoţiei poate solicita participanţilor care vor câştiga premiul promoţiei, în baza unui acord scris prin care îşi exprimă consimţământul expres si neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de reşedinţă sau fotografia lor să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, fară nicio pretenţie materială. Organizatorul nu condiţionează participarea la promoţie sau înmânarea premiului de semnarea acestei declaraţii de acord a câştigătorului/câştigătorilor.

Puteţi consulta Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR) pe siteul nostru www.direct-office.ro.

Ne puteţi contacta pentru orice clarificare sau cu intrebari despre datele Dvs. la Serviciul Relaţii Clienţi 021/203.61.32 (numar cu tarif normal).

SECŢIUNEA 14.                             ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORULUI PREMIULUI

Numele câştigătorului premiului I desemnat prin tragere la sorţi, judeţul de reşedinţă şi premiul câştigat vor fi publicate pe site-ul: www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-13-500-lei-2018. începând cu data de 07.07.2019, conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

SECŢIUNEA 15.                         REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI

Regulamentul Oficial al Promoţiei „Marele Premiu de 13.500 lei” va fi publicat pe site-ul

www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-13-500-lei-2018, începând cu data de 04.06.2018 şi va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care sună la 021/203.61.32  sau care expediază pe adresa Organizatorului la: OP 83, CP 75 Bucureşti o solicitare scrisă în care se va menţiona adresa completă la care se doreşte trimiterea Regulamentului.

 

 

 

SECŢIUNEA 16.                         ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

Participarea la această promoţie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. Documentele ce însoţesc aceasta oferta de premiere au scopuri pur publicitare. Participanţii la această promoţie vor citi cu atenţie şi în întregime oferta cu privire la promoţia „Marele Premiu de 13.500 lei”, întrucât prin participarea la promoţie, materializată în expedierea Cuponului valid se consideră că au citit, înteles şi acceptat pe deplin  această ofertă aşa cum a fost ea formulată de S.C. Direct Office S.R.L.

Participanţilor nu le este impusa în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară costurilor de expediere a Cupoanelor prin poştă, de solicitare a Regulamentului promoţiei sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 (număr cu taxare normală) pentru informaţii cu privire la promoţie.

Nu se dau informaţii la birourile Organizatorului, ci doar telefonic sau în scris.

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

Prin actul aditional nr. 3821/02.07.2019, se modifica data tragerii la sorti pentru premiul in valoare de 13.500 lei. Data tragerii la sorti va avea loc in data de 08 iulie 2019 in loc de 07 iulie 2019. Numele castigatorului premiului in valoare de 13.500 lei desemnat in urma tragerii la sorti se va anunta pe site-ul www.direct-office.ro/regulament/marele-premiu-de-13-500-lei-2018, in data de 08 iulie 2019 in loc de 07 iulie 2019. Celelalte clauze din cuprinsul Regulamentului autentificat sub nr. 3573 din data de 04.06.2018, raman nemodificate.

autentificat notarial sub nr. 2770 /15.05.2017

SECŢIUNEA 1.             ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul acestei promoţii este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comercială de drept român, cu sediul în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr. J40/17509/2003, având Cod de înregistrare Fiscală RO 16011375, înregistrat în registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numărul de notificare 1004. Participanţii care doresc să participe la promoţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Promoţiei, potrivit celor menţionate mai jos. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Promoţiei. Eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa publicului pe site-ul http://www.physiocare.ro/regulament/jocul-de-16500-lei/ cu minim 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificării respective.

SECŢIUNEA 2.                 ARIA DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

Promoţia este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. Prin această promoţie, Organizatorul promovează produsele şi suplimentele alimentare, denumite în continuare articole, pe care le vinde în România şi le prezintă în cataloagele sale.

SECŢIUNEA 3.                 DURATA PROMOŢIE

Această promoţie începe la data de 26.05.2017 şi se va încheia la data de 31.05.2018. Vor fi luate în considerare în vederea desemnării câştigătorilor numai Cupoanele valide expediate pâna la data de 15.05.2018 – data poştei. Înainte de începerea Promoţiei şi după încetarea duratei Promoţiei, îndeplinirea condiţiilor menţionate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Promoţie.

SECŢIUNEA 4.                DREPTUL DE PARTICIPARE

Promoţia este deschisă tuturor persoanelor fizice care au domiciliul/reşedinta în Romania şi care au primit materialele de prezentare ale acestei promoţii. Nu pot participa: angajaţii societăţii Direct Office S.R.L., ai agenţiilor implicate în această promoţie, precum şi rudele de gradul I (copii, părinţi) şi soţul/soţia celor de mai sus.

SECŢIUNEA 5.             DESCRIEREA PREMIILOR

În cadrul acestei promoţii se acordă:

1). premiul I - un cec bancar în valoare de 16.500 lei sau contravaloarea sa.

2). premiul II - mai multe cecuri de reducere, în valoare de câte 10 lei fiecare, ce pot fi folosite pentru a obţine o reducere cu ocazia unei noi comenzi adresată Organizatorului. Numărul acestor cecuri de reducere va fi egal cu numărul de Cupoane valide primite de la clienţi. Astfel fiecare participant valid, chiar dacă nu câstigă premiul I (care este unic şi se acordă prin tragere la sorţi), este asigurat că va primi un premiu II, reprezentând un cec de reducere în valoare de 10 lei fiecare.

Organizatorul suportă impozitul pe veniturile din premii.

SECŢIUNEA 6.               MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

În condiţiile acestui Regulament, poate participa la promoţie orice persoană care este interesată de promoţie şi îndeplineste în acelaşi timp cumulativ următoarele condiţii:

(a) primeşte prin poştă de la Direct Office S.R.L. propunerea de a participa la promoţie şi materialele care descriu Promoţia, ce conţin între altele Cupon de Acceptare a Cecului şi de Comandă (numit peste tot în acest Regulament Cuponul)

(b) trimite prin postă Cuponul valid, pe care a lipit cele 2 vignete de validare, la O.P. 83 - C.P. 75 Bucureşti, cu respectarea condiţiilor acestui Regulament, cel târziu până la data 15.05.2018.

Prin îndeplinirea tuturor condiţiilor enumerate mai sus un participant este considerat valid pentru participarea în cadrul acestei promoţii.

Un Cupon valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect şi complet, semnat şi datat.

Un Participant valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoana care a expediat Cuponul său valid şi a participat la promoţie respectând condiţiile regulamentare aşa cum sunt descrise în mesajul publicitar.

SECŢIUNEA 7.               TRAGEREA LA SORŢI A PREMIULUI

Tragerea la sorţi care va desemna câştigătorul premiului I, va avea loc în data de 4.06.2018, în prezenţa unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agenţiei de marketing direct, al unui reprezentant al Poliţiei si/sau al unui reprezentant al O.P.C., sub supravegherea unui notar public.

Lista de tragere la sorţi va fi constituită din totalitatea participanţilor valizi la promoţie.

SECŢIUNEA 8.              PROCEDURA DE ÎNMÂNARE A PREMIILOR

Câştigătorul premiului I, desemnat în cadrul tragerii la sorţi va fi înştiinţat de premiul câştigat de către

Organizatorul promoţiei în scris în termen de 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi.

Premiul I al promoţiei va fi înmânat câştigătorului desemnat în maxim 30 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi. Câştigătorul va fi invitat să se prezinte, la o data stabilită de comun acord, la birourile Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucureşti. El se va prezenta cu buletinul sau cartea de identitate (valabilă), la sediul Organizatorului, de luni pâna vineri, între orele 10:00 – 16:00, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi. Cu această ocazie el va semna un proces verbal de predare - primire a premiului completat cu acordul expres şi neechivoc, pentru prelucrarea seriei şi numărului actului de identitate şi a codului numeric personal, necesare doar în evidenţe contabile, conform legislaţiei în vigoare.

În cazul în care câştigătorul  premiului I al  promoţiei nu îşi revendică premiul câştigat în decurs de 30 de zile lucrătoare de la tragerea la sorţi a promoţiei, acesta îşi va pierde dreptul asupra premiului şi nu va putea fi despăgubit în bani sau cu alte beneficii. Dacă premiul nu este revendicat, el va fi repus în joc în cadrul promoţiilor următoare cu premii echivalente.

În aşteptarea tragerii la sorţi pentru  premiul I, Organizatorul îşi rezerva dreptul de a expedia participanţilor premiul II, constând într-un cec de reducere de 10 lei fiecare, împreună cu comanda efectuată.

Participanţii primesc împreună cu comanda efectuată şi cadourile aferente promoţiei. Fotografiile cadourilor prezentate în mesajul publicitar au caracter noncontractual, organizatorul rezervându-şi dreptul să ofere produse echivalente, funcţie de stocul existent.

Cecurile neexpediate în coletele cu comenzi, vor fi acordate participanţilor valizi, după expirarea perioadei campaniei, prin scrisoare simplă. Aceste cecuri pot fi folosite cu ocazia unei noi comenzi adresată Organizatorului. Neutilizarea cecului de reducere duce la anularea câştigului şi neacordarea premiului.

SECŢIUNEA 9.            FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul dacă invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor la promoţie, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. Această Promoţie poate fi încheiată înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Promoţie, dar nu înainte de a anunţa publicul pe site-ul http://www.physiocare.ro/regulament/jocul-de-16500-lei/.

SECŢIUNEA 10.           LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la promoţie. Organizatorul nu este răspunzător în niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a promoţiei. Organizatorul nu va avea nicio răspundere şi nici nu va fi implicat în litigii legate de persoana căreia îi aparţine Cuponul.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care numărul de telefon sau adresa poştală completate în cupon nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta câştigătorul sau pentru situaţiile în care, din motive obiective Organizatorului, câştigătorul nu a putut fi contactat. În acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept câştigător. De asemenea, reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

Prin participarea la prezenta promoţie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin Regulamentul Oficial al Promoţiei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de Regulamentul Oficial al promoţiei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei promoţii.

SECŢIUNEA 11.               TAXE

Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul promoţiei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECŢIUNEA 12.               ANGAJAMENTE ŞI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

Prin semnarea şi expedierea Cuponului în cadrul acestei Campanii şi lăsarea nebifată a căsuţei de nonaccept din textul de informare persoane vizate cu privire la Legea 677/2001, participanţii îşi dau acordul expres şi neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor pentru a transmite prin poştă, telefon, SMS, noi oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing fără alte obligaţii din partea Organizatorului.

Organizatorul promoţiei poate solicita participantului care câştigă premiul promoţiei, în baza unui acord scris prin care îsi exprimă consimţământul expres şi neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de reşedinţă sau fotografia lor să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, fară nicio pretenţie materială. Organizatorul nu condiţionează participarea la Campanie sau înmânarea premiului de semnarea acestei declaraţii.

SECŢIUNEA 13.               CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Direct Office S.R.L. prelucrează datele personale ale participanţilor la această promoţie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de Operator date personale, sub notificarea cu numărul 1004 înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Organizatorul şi compania sa de marketing direct Open Public Services, în calitate de Împuternicit, se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia datelor personale. Ca atare, Împuternicitul şi Operatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale câştigătorului şi participanţilor la prezenta promoţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Participanţii la promoţie, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziţie (art. 15),  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).  Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la promoţie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către S.C. Direct Office SRL, B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc.B, ap.2, sector 1, Bucureşti. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt: organizarea promoţiei şi desemnarea câştigătorilor.

SECŢIUNEA 14.               ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORULUI PREMIULUI

Numele câştigătorului premiului I desemnat prin tragere la sorţi, judeţul de reşedinţă şi premiul câştigat vor fi publicate pe site-ul http://www.physiocare.ro/regulament/jocul-de-16500-lei/ începând cu data de 4.06.2018, conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

SECŢIUNEA 15.               REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI

Regulamentul Oficial al Promoţiei „Jocul de 16.500 lei” va fi publicat pe site-ul http://www.physiocare.ro/regulament/jocul-de-16500-lei/  începând cu data de 26.05.2017 şi va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care sună la 021/203.61.32  sau care expediază pe adresa Organizatorului la: O.P. 83, C.P. 75 Bucureşti o solicitare scrisă în care se va menţiona adresa completă la care se doreşte trimiterea Regulamentului.

SECŢIUNEA 16.               ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

Participarea la această promoţie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. Documentele ce însoţesc aceasta oferta de premiere au scopuri pur publicitare. Participanţii la această promoţie vor citi cu atenţie şi în întregime oferta cu privire la promoţia „Jocul de 16.500 lei”, întrucât prin participarea la promoţie, materializată în expedierea Cuponului valid se consideră că au citit, înteles şi acceptat pe deplin  această ofertă aşa cum a fost ea formulată de S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

Participanţilor nu le este impusa în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară costurilor de expediere a Cupoanelor prin poşta, de solicitare a Regulamentului promoţiei sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 (numar cu taxare normală) pentru informaţii cu privire la promoţie.

Nu se dau informaţii la birourile Organizatorului, ci doar telefonic sau în scris.

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

Câştigătorul desemnat în urma tragerii la sorţi din 04 iunie 2018 este:

Perhinschi Maria, Judeţul Suceava

Regulamentul oficial al Promoției cu loterie publicitară: "Marele Premiu de 12.500 lei/2017"
Notificare nr. 1197 / 06.03.2017


SECȚIUNEA 1.         ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL
Organizatorul acestei promoții este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comercială de drept român, cu sediul în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București sub nr. J40/17509/2003, având Cod de înregistrare Fiscală RO 16011375, înregistrat în registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numărul de notificare 1004. Participanții care doresc să participe la promoție sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Promoției, potrivit celor menționate mai jos. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Promoției. Eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința publicului cu minim 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificării respective, pe site-ul www.physiocare.ro/regulament/marele-premiu-de-12-500-lei/2017.

SECȚIUNEA 2.         ARIA DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI
Promoția este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României. Prin această promoție, Organizatorul promovează produsele și suplimentele alimentare, denumite în continuare articole, pe care le vinde în România și le prezintă în cataloagele sale.

 
SECȚIUNEA 3.        DURATA PROMOȚIE
Această promoție începe la data de 08.03.2017 și se va încheia la data de 30.03.2018. Vor fi luate în considerare în vederea desemnării câștigătorilor numai Cupoanele expediate pâna la data de 15.03.2018  data poștei. Înainte de începerea Promoției și după încetarea duratei Promoției, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Promoție.

 
SECȚIUNEA 4.        DREPTUL DE PARTICIPARE
Promoția este deschisă tuturor persoanelor fizice care au domiciliul/reședinta în Romania și care au primit materialele de prezentare ale acestei promoții. Nu pot participa: angajații Direct Office SRL, ai agențiilor implicate în această promoție, precum și rudele de gradul I (copii, părinți) și soțul/soția celor de mai sus.


SECȚIUNEA 5.         DESCRIEREA PREMIULUI
În cadrul acestei promoții se acordă prin tragere la sorți electronica, un singur mare  premiu, în valoare netă de 12.500 lei. Organizatorul suportă impozitul pe veniturile din premiu.


SECȚIUNEA 6.         MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI
În condițiile acestui Regulament, poate participa la promoție orice persoană care este interesată de promoție și îndeplineste cumulativ următoarele condiții: (a) primește prin poștă de la Direct Office SRL propunerea de a participa la promoție și materialele care descriu Promoția, ce conțin între altele Cupon de Comanda Cerere a Premiului si Acord de Plată (numit peste tot în acest Regulament Cupon).  (b) trimite prin posta la OP 83, CP 75 Bucuresti Cuponul valid, cu respectarea condițiilor acestui Regulament, cel târziu până la data de 15.03.2018. Un Cupon valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect și complet, semnat și datat care este expediat în perioada promoției, pâna la data de 15.03.2018 - data poștei. Un Participant valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoană care a expediat Cuponul său valid corect completat și a participat la promoție respectând condițiile regulamentare așa cum sunt descrise în mesajul publicitar.


SECȚIUNEA 7.         TRAGEREA LA SORȚI A PREMIULUI
În data de 03.04.2018 se va desemna câștigătorul premiului promotiei în valoare de 12.500 lei, prin tragere la sorți electronică, în prezența unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agenției de marketing direct, al unui reprezentant al Poliției si/sau al unui reprezentant al OPC, sub supravegherea unui notar public. Lista de tragere la sorți va fi constituită din totalitatea participanților valizi la promoție. Cupoanele  nesemnate si nedatate sau trimise tardiv  nu sunt valide și nu pot participa la tragerea la sorți.


SECȚIUNEA 8.        PROCEDURA DE ÎNMÂNARE A PREMIULUI
Câștigătorul desemnat în cadrul tragerii la sorți va fi înștiințat de premiul câștigat de către Organizatorul promoției în scris în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorți.
Premiul promoției va fi înmânat câștigătorului desemnat în maxim 30 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. Câștigătorul va fi invitat să se prezinte, la o data stabilită de comun acord, la birourile Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, București. El se va prezenta cu buletinul sau cartea de identitate (valabila), la sediul Organizatorului, de luni pâna vineri, între orele 10:00 - 16:00, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. Cu această ocazie el va semna un proces verbal de predare - primire a premiului, completat cu acordul expres și neechivoc, pentru prelucrarea seriei și numărului actului de identitate și a codului numeric personal, necesare doar în evidențe contabile, conform legislației în vigoare. În cazul în care câștigătorul premiului promoției nu își revendică premiul câștigat în decurs de 30 de zile lucrătoare de la tragerea la sorți a promoției, acesta își va pierde dreptul asupra premiului și nu va putea fi despăgubit în bani sau cu alte beneficii. Dacă premiul nu este revendicat, el va fi repus în joc în cadrul promoțiilor următoare cu premii echivalente.

SECȚIUNEA 9.        FORȚA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului și continuarea promoției, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră este obligat să comunice participanților la promoție, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia. Această Promoție poate fi încheiată înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Promoție, dar nu înainte de a anunța publicul pe site-ul www.physiocare.ro/regulament/marele-premiu-de-12-500-lei/2017.


SECȚIUNEA 10.         LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII
Cupoanele incomplete, nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la promoție. Organizatorul nu este răspunzător în niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a promoției. Organizatorul nu va avea nicio răspundere și nici nu va fi implicat în litigii legate de persoana căreia îi aparține Cuponul.
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care numărul de telefon sau adresa poțtală completate în cupon nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta câștigătorul sau pentru situațiile în care, din motive obiective Organizatorului, câștigătorul nu a putut fi contactat. În acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept câștigător. De asemenea, reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului. Prin participarea la prezenta promoție, participanții sunt de acord să respecte regulile și toate condițiile stabilite prin Regulamentul Oficial al Promoției. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulamentul Oficial al promoției, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei promoții.


SECȚIUNEA 11.         TAXE
Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul promoției este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.


SECȚIUNEA 12.         ANGAJAMENTE ȘI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE
Prin semnarea și expedierea Cuponului în cadrul acestei Campanii și lăsarea nebifată a căsuței de nonaccept din textul de informare persoane vizate cu privire la Legea 677/2001, participanții își dau acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și folosite în viitor pentru a transmite prin poștă, telefon, SMS, email,  noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing fără alte obligații din partea Organizatorului. Organizatorul promoției poate solicita participanților care vor câștiga premiul promoției, în baza unui acord scris prin care își exprimă consimțământul expres ți neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de reședință sau fotografia lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, fară nicio pretenție materială. Organizatorul nu condiționează participarea la promoție sau înmânarea premiului de semnarea acestei declarații.


SECȚIUNEA 13.         CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
Direct Office SRL prelucrează datele personale ale participanților la această promoție în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de Operator date personale, sub notificarea cu numărul 1004 înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale. Ca atare, Operatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale câștigătorului și participanților la prezenta promoție și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participanții la promoție, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15),  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), dreptul de a se adresa justiției (art. 18).  Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la promoție va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către SC Direct Office SRL, Bd. Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc.B, ap.2, sector 1, București. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt: organizarea promoției și desemnarea câștigătorilor.


SECȚIUNEA 14.         ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORULUI PREMIULUI
Numele câștigătorului premiului I desemnat prin tragere la sorți, județul de reședință și premiul câștigat vor fi publicate pe site-ul: www.physiocare.ro/regulament/marele-premiu-de-12-500-lei/2017. începând cu data de 03.04.2018, conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.


SECȚIUNEA 15.          REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOȚIEI
Regulamentul Oficial al Promoției "Marele Premiu de 12.500 lei" va fi publicat pe
site-ul www.physiocare.ro/regulament/marele-premiu-de-12-500-lei/2017. începând cu data de 08.03.2017 și va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care sună la 021/203.61.32  sau care expediază pe adresa Organizatorului la: OP 83, CP 75 București o solicitare scrisă în care se va menționa adresa completă la care se dorește trimiterea Regulamentului.


SECȚIUNEA 16.        ACCEPTAREA REGULAMENTULUI
Participarea la această promoție implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Documentele ce însoțesc aceasta oferta de premiere au scopuri pur publicitare. Participanții la această promoție vor citi cu atenție și în întregime oferta cu privire la promoția "Marele Premiu de 12.500 lei", întrucât prin participarea la promoție, materializată în expedierea Cuponului valid se consideră că au citit, înteles și acceptat pe deplin  această ofertă așa cum a fost ea formulată de S.C. Direct Office S.R.L.
Participanților nu le este impusa în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară costurilor de expediere a Cupoanelor prin poștă, de solicitare a Regulamentului promoției sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 (număr cu taxare normală) pentru informații cu privire la promoție.

Nu se dau informații la birourile Organizatorului, ci doar telefonic sau în scris.

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

 

Conform regulamentului sectiunea 7 în data de 03 aprilie 2018 a avut loc tragerea la sorți pentru premiul în valoare de 12.500 lei.

Câștigător - Predescu Mihaela - județul Doj.

Autentificat notarial sub nr. 1236  / 07.03.2016

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Câştigătorul desemnat în urma tragerii la sorţi:

Basacopol Alexandru - Localitatea Bucureşti

Organizatorul acestei promoţii este S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., societate comercială de drept român, cu sediul în B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr. J40/17509/2003, având Cod de înregistrare Fiscală RO 16011375, înregistrat în registrul de prelucrare a datelor la ANSPDCP cu numărul de notificare 1004. Participanţii care doresc să participe la promoţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Promoţiei, potrivit celor menţionate mai jos. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Promoţiei. Eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa publicului pe site-ul http://www.physio-care.ro/regulament/jocul-de-15555-lei/ cu minim 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificării respective.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

Promoţia este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. Prin această promoţie, Organizatorul promovează produsele şi suplimentele alimentare, denumite în continuare articole, pe care le vinde în România şi le prezintă în cataloagele sale.

SECŢIUNEA 3.  DURATA PROMOŢIE

Această promoţie începe la data de 07.03.2016 şi se va încheia la data de 31.03.2017. Vor fi luate în considerare în vederea desemnării câştigătorilor numai Cupoanele valide expediate pâna la data de 15.03.2017 - data poştei. Înainte de începerea Promoţiei şi după încetarea duratei Promoţiei, îndeplinirea condiţiilor menţionate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Promoţie.

SECŢIUNEA 4.  DREPTUL DE PARTICIPARE

Promoţia este deschisă tuturor persoanelor fizice care au domiciliul/reşedinta în Romania şi care au primit materialele de prezentare ale acestei promoţii. Nu pot participa: angajaţii societăţii Direct Office S.R.L., ai agenţiilor implicate în această promoţie, precum şi rudele de gradul I (copii, părinţi) şi soţul/soţia celor de mai sus.

SECŢIUNEA 5.  DESCRIEREA PREMIILOR

În cadrul acestei promoţii se acordă:

1). premiul I - un cec bancar în valoare de 15.555 lei sau contravaloarea sa.

2). premiul II - mai multe cecuri de reducere, în valoare de câte 10 lei fiecare, ce pot fi folosite pentru a obţine o reducere cu ocazia unei noi comenzi adresată Organizatorului. Numărul acestor cecuri de reducere va fi egal cu numărul de Cupoane valide primite de la clienţi. Astfel fiecare participant valid, chiar dacă nu câstigă premiul I (care este unic şi se acordă prin tragere la sorţi), este asigurat că va primi un premiu II, reprezentând un cec de reducere în valoare de 10 lei fiecare.

Organizatorul suportă impozitul pe veniturile din premii.

SECŢIUNEA 6.  MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

în condiţiile acestui Regulament, poate participa la promoţie orice persoană care este interesată de promoţie şi îndeplineste în acelaşi timp cumulativ următoarele condiţii:

(a) primeşte prin poştă de la Direct Office S.R.L. propunerea de a participa la promoţie şi materialele care descriu Promoţia, ce conţin între altele Cupon de Acceptare a Cecului şi de Comandă (numit peste tot în acest Regulament Cuponul)  

(b) trimite prin postă Cuponul valid, pe care a lipit cele 2 vignete de validare, la O.P. 83 - C.P. 75 Bucureşti, cu respectarea condiţiilor acestui Regulament, cel târziu până la data 15.03.2017.

Prin îndeplinirea tuturor condiţiilor enumerate mai sus un participant este considerat valid pentru participarea în cadrul acestei promoţii.

Un Cupon valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acel Cupon completat corect şi complet, semnat şi datat.

Un Participant valid în sensul prezentului Regulament Oficial este acea persoana care a expediat Cuponul său valid şi a participat la promoţie respectând condiţiile regulamentare aşa cum sunt descrise în mesajul publicitar.

SECŢIUNEA 7.   TRAGEREA LA SORŢI A PREMIULUI

Tragerea la sorţi care va desemna câştigătorul premiului I, va avea loc în data de 10.04.2017, în prezenţa unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, al agenţiei de marketing direct, al unui reprezentant al Poliţiei si/sau al unui reprezentant al O.P.C., sub supravegherea unui notar public.

Lista de tragere la sorţi va fi constituită din totalitatea participanţilor valizi la promoţie.

SECŢIUNEA 8.  PROCEDURA DE îNMÂNARE A PREMIILOR

Câştigătorul premiului I, desemnat în cadrul tragerii la sorţi va fi înştiinţat de premiul câştigat de către Organizatorul promoţiei în scris în termen de 48 ore de la data tragerii la sorţi.

Premiul I al promoţiei va fi înmânat câştigătorului desemnat în maxim 30 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi. Câştigătorul va fi invitat să se prezinte, la o data stabilită de comun acord, la birourile Organizatorului din B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc. B, ap. 2, sector 1, Bucureşti. El se va prezenta cu buletinul sau cartea de identitate (valabilă), la sediul Organizatorului, de luni pâna vineri, între orele 10:00 - 16:00, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi. Cu această ocazie el va semna un proces verbal de predare - primire a premiului completat cu acordul expres şi neechivoc, pentru prelucrarea seriei şi numărului actului de identitate şi a codului numeric personal, necesare doar în evidenţe contabile, conform legislaţiei în vigoare.

în cazul în care câştigătorul  premiului I al  promoţiei nu îşi revendică premiul câştigat în decurs de 30 de zile lucrătoare de la tragerea la sorţi a promoţiei, acesta îşi va pierde dreptul asupra premiului şi nu va putea fi despăgubit în bani sau cu alte beneficii. Dacă premiul nu este revendicat, el va fi repus în joc în cadrul promoţiilor următoare cu premii echivalente.

în aşteptarea tragerii la sorţi pentru  premiul I, Organizatorul îşi rezerva dreptul de a expedia participanţilor premiul II, constând într-un cec de reducere de 10 lei fiecare, împreună cu comanda efectuată.

Participanţii primesc împreună cu comanda efectuată şi cadourile aferente promoţiei. Fotografiile cadourilor prezentate în mesajul publicitar au caracter noncontractual, organizatorul rezervându-şi dreptul să ofere produse echivalente, funcţie de stocul existent.

Cecurile neexpediate în coletele cu comenzi, vor fi acordate participanţilor valizi, după expirarea perioadei campaniei, prin scrisoare simplă. Aceste cecuri pot fi folosite cu ocazia unei noi comenzi adresată Organizatorului. Neutilizarea cecului de reducere duce la anularea câştigului şi neacordarea premiului.

SECŢIUNEA 9.  FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. în categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul dacă invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor la promoţie, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. Această Promoţie poate fi încheiată înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Promoţie, dar nu înainte de a anunţa publicul pe site-ul http://www.physiocare.ro/regulament/jocul-de-15555-lei/.

SECŢIUNEA 10.  LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI, LITIGII

Cupoanele nesemnate, nedatate sau trimise tardiv, nu vor putea participa la promoţie. Organizatorul nu este răspunzător în niciun caz pentru Cupoanele pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse ulterior ultimei zile a promoţiei. Organizatorul nu va avea nicio răspundere şi nici nu va fi implicat în litigii legate de persoana căreia îi aparţine Cuponul.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor. De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care numărul de telefon sau adresa poştală completate în cupon nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta câştigătorul sau pentru situaţiile în care, din motive obiective Organizatorului, câştigătorul nu a putut fi contactat. în acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept câştigător. De asemenea, reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

Prin participarea la prezenta promoţie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin Regulamentul Oficial al Promoţiei. în cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de Regulamentul Oficial al promoţiei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei promoţii.

SECŢIUNEA 11.   TAXE

Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii, impozit pe care Organizatorul promoţiei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECŢIUNEA 12. ANGAJAMENTE ŞI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

Prin semnarea şi expedierea Cuponului în cadrul acestei Campanii şi lăsarea nebifată a căsuţei de nonaccept din textul de informare persoane vizate cu privire la Legea 677/2001, participanţii îşi dau acordul expres şi neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor pentru a transmite prin poştă, telefon, SMS, noi oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing fără alte obligaţii din partea Organizatorului.

Organizatorul promoţiei poate solicita participantului care câştigă premiul promoţiei, în baza unui acord scris prin care îsi exprimă consimţământul expres şi neechivoc, ca numele, prenumele, localitatea de reşedinţă sau fotografia lor să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, fară nicio pretenţie materială.Organizatorul nu condiţionează participarea la Campanie sau înmânarea premiului de semnarea acestei declaraţii.

SECŢIUNEA 13.  CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Direct Office S.R.L. prelucrează datele personale ale participanţilor la această promoţie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de Operator date personale, sub notificarea cu numărul 1004 înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Organizatorul şi compania sa de marketing direct Open Public Services, în calitate de împuternicit, se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia datelor personale. Ca atare, împuternicitul şi Operatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale câştigătorului şi participanţilor la prezenta promoţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Participanţii la promoţie, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziţie (art. 15),  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).  Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile legii 677/2001. în vederea exercitării acestor drepturi, participantul la promoţie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către S.C. Direct Office SRL, B-dul Ion Mihalache nr. 313, bloc 4, sc.B, ap.2, sector 1, Bucureşti. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt: organizarea promoţiei şi desemnarea câştigătorilor.

SECŢIUNEA 14.   ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORULUI PREMIULUI

Numele câştigătorului premiului I desemnat prin tragere la sorţi, judeţul de reşedinţă şi premiul câştigat vor fi publicate pe site-ul http://www.physiocare.ro/regulament/jocul-de-15555-lei/  începând cu data de 10.04.2017, conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

SECŢIUNEA 15.   REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI

Regulamentul Oficial al Promoţiei "Jocul de 15.555 lei" va fi publicat pe site-ul http://www.physiocare.ro/regulament/jocul-de-15555-lei/  începând cu data de 07.03.2016 şi va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care sună la 021/203.61.32  sau care expediază pe adresa Organizatorului la: O.P. 83, C.P. 75 Bucureşti o solicitare scrisă în care se va menţiona adresa completă la care se doreşte trimiterea Regulamentului.

SECŢIUNEA 16.  ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

Participarea la această promoţie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. Documentele ce însoţesc aceasta oferta de premiere au scopuri pur publicitare. Participanţii la această promoţie vor citi cu atenţie şi în întregime oferta cu privire la promoţia "Jocul de 15.555 lei", întrucât prin participarea la promoţie, materializată în expedierea Cuponului valid se consideră că au citit, înteles şi acceptat pe deplin  această ofertă aşa cum a fost ea formulată de S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

Participanţilor nu le este impusa în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară costurilor de expediere a Cupoanelor prin poşta, de solicitare a Regulamentului promoţiei sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/203.61.32 (numar cu taxare normală) pentru informaţii cu privire la promoţie.

Nu se dau informaţii la birourile Organizatorului, ci doar telefonic sau în scris.

S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.


Str. Ion Mihalache 313, bl.4, sc.B, ap.2 sector 1
OP 83, CP 75
Bucuresti
J40/17509/2003
CUI RO 16011375
Capital Social 1.000 RON

 

Scroll to Top